Ibiringo vy’uburongozi bwa Petero NKURUNZIZA bigiye gukurwaho

0

Inama shikiranganji y’Uburundi yasavye ko hoshirwaho umurwi ujejwe kwihweza ingingo zo mw’ibwirizwa shingiro ry’Uburundi zikwiye gusubirwamwo. Muri Reta y’Uburundi bavuga ko ibwirizwa shingiro rihari ubu ririmwo ingingo zitakijanye n’umwanya igihugu kigezemwo. Abatavuga rumwe n’ubutegetsi bwa Petero NKURUNZIZA bakaba babona ko ata yindi ntumbero yiyenyegeje inyuma y’iryo hindurwa ry’ibwirizwa shingiro atari ukwemerera umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yo yotwara ubuzima bwiwe bwose.

Firipo NZOBONARIBA, umuvugizi wa Reta y’Uburundi avuga ko mu vyegeranyo vy’umurwi w’igihugu ujejwe amatora (CENI), ivy’umurwi w’igihugu ujejwe agateka ka zina muntu (CNIDH), hamwe n’ivy’umurwi w’igihugu ujejwe ibiganiro bihuza Abarundi, aho hose bakaba bagarutse ku cipfuzo c’uko ibwirizwa shingiro ryohindurwa.

x-default
x-default

Tubibutse ko mu cegeranyo giheruka gusohorwa n’umurwi w’igihugu ujejwe ibiganiro bihuza Abarundi, bamenyesheje ko abenshi mu bantu bumvirijwe n’uwo murwi basavye ko umukuru w’igihugu c’Uburundi yotorwa ibiringo birenza bibiri, agatwara igihe cose abanyagihugu bomwizera.

Muri ico cegeranyo bamenyesheje ko ku bijanye n’ibwirizwa shingiro, benshi mu bitavye ivyo biganiro basavye ko umukuru w’igihugu c’Uburundi yotwara ibiringo birenga bibiri, akisubiriza ku butegetsi igihe cose abanyagihugu boguma bamwizera.