Abaporisi b’Uburundi bahatswe kurasana n’abo mu Rwanda

0

Uruja n’uruza rwahagaze ku rubibe Uburundi buhana n’Urwanda, aho bita ku RUHWA, muri komine Rugombo, intara ya Cibitoke. Kuva kuri uwu wa gatatu akaba ata muntu n’umwe yari arekuriwe kwinjira canke gusohoka Uburundi canke Urwanda aciye ku rubibe rw’aho ku RUHWA. Intango ya vyose ni ukutumvikana hagati y’abaporisi b’Abanyarwanda hamwe n’Abarundi, ku vyuma vy’ukuraba abinjira n’abasohoka (Camera de surveillance), ivyo navyo bikaba vyagira bishirweho n’abaporisi b’Uburundi.

Ku ruhande rw’Urwanda, abaporisi baranse ko ivyo vyuma bishirwaho, bakavuga ko batabanje kubigishwa inama, kandi ko umupaka atari uw’Abarundi gusa. Impande zompi zabaye nk’izigira zishamirane, abaporisi b’Urwanda bakaba baciye bahagarika akazi kuri uwu wa gatatu.

cont

OP1 Pierre NKURIKIYE, umuvugizi w’igiporisi c’Uburundi amenyesha ko ugushiraho ivyo vyuma vy’ukuraba abinjira n’abasohoka (Camera de surveillance) vyatanguye no ku yindi mipaka Uburundi buhana n’ibindi bihugu, akavuga ko bitumvikana ingene ku ruhande rw’Urwanda bovyanka. Kubw’uwo avugira igiporisi, ivyo vyuma bishirwaho kugira bifashe guhanahana amakuru hamwe n’ukugenzura uruja n’uruza ku mbibe z’Uburundi.

OP1 Pierre NKURIKIYE avuga ko n’abaporisi b’Urwanda bakorera ku mbibe bahanahana amakuru n’abari i Kigali biciye ku buhinga ngurukanabumenyi bwa internet, akamenyesha rero ko bitumvikana ingene Urwanda rwokwanka iyo ngingo y’iterambere ry’Uburundi.

Abategetsi batandukanye bo mu mpande zompi bakaba bariko baravugana kugira batore umuti w’ico kibazo kiri ku rubibe Uburundi buhana n’Urwanda, mu ntara ya Cibitoke.