Urwanda rugiye kurungika abagirizwa gutembagaza ubutegetsi, ariko bazocirwa urubanza gute?

0

Urwanda rugiye kurungika mu Burundi abagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, nk’uko vyigiwe mu nama yahuje umukuru w’igihugu n’uwuserukira ONU mu karere k’ibiyaga binini, Huang Xia.

Nk’uko biboneka ku mutwe w’inkuru yanditswe ku rubuga rwa Internet rwa reta y’Uburundi, presidence.gov.bi, biboneka ko Uburundi n’Urwanda biriko binegosia kugira habe uguhanahana abagirizwa gutembagza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bari mu Rwanda.

Amakuru yizewe ashikira UBM News amenyesha ko igihugu c’Urwanda cemeye ko kibitse bamwe bamwe mu bagirizwa kugira uruhara mw’ihirikwa ry’Ubutegetsi mu mwaka wa 2015 mu gihugu c’Uburundi.

Ariko rero, igihugu c’Urwanda kikamenyesha ko kitoshoka gitanga abo bagirizwa guhungabanya umutekano w’igihugu baza mu Burundi ukwo nyene ariko ko hobanza kuba ‘ubundi buryo canke ikindi gihugu coba umuhuza muri ico kibazo maze abo bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi bakakirwa muri ico gihugu’ imbere yo kurungikwa mu Burundi.

Ku ruhande r’Uburundi, Ndayishimiye yavuze ko bidakenewe ko harinda kuba umuhuza hagati y’Uburundi n’Urwanda ku guhananahana abo bagirizwa amabi mu mwaka wa 2015 ahubwo ko Urwanda n’Uburundi ari ibihugu bibanyi kandi bisa n’ibisangiye ururimi, uretse gusa ico kibantandukanye co kuba Urwanfda rubitse abagirizwa gushaka gutemabagaza ubutegetsi’.

Uwuserukira Antonio Guterres mu karere k’ibiyaga binini akaba yaciye avuga ko ONU yumvise igisabo ca reta ya Ndaysihimiye co kwugara ibiro vy’umurwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi ariko ko kwugara bisaba ikiringo kinaka nko gushikaku mezi 9 canke 12.

Ndayishimiye akaba yishuye ko ku bijanye n’ikiringo ivyo biro vyokwugarwa hazoba inama kugira harabwe nimba vyukuru ico kiringo ONU yasavye c’amezi 9 canke 12 cokurikizwa kugira ngo vyugarwe burundu mu Burundi.