Umuvugizi wa MSD arakebura abakora ubugizi bwa nabi mu Burundi

0

Umuvugizi w’umugambwe MSD, Epithace NSHIMIRIMANA arahoza imiryango y’ababuze, hamwe n’ababandanya kubura ababo mu Burundi, akayiremesha ko ejo canke hirya y’ejo ubutungane nibwafata ijambo bugasubira kwigenga, abo bose bakoze ayo mabi ku nzirakarengane bazobibazwa, intahe ikazobakubita mu gahanga kandi umwe wese akazobazwa ku giti ciwe.

IJAMBO RISHIKIRIJWE N’UMUVUGIZI WA MSD AHO YIBUKA UMWAKA URANGIYE AHATSWE KUGANDAGURWA

Kuwa 12 rusama umwaka 2015, n’itariki ntazokwibagira mu buzima bwanje. Narafashwe, ataco nzira, barankorera ibidakorwa, ndafungwa n’ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Ico gihe nagirizwa gutunganya ibikorwa vy’imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza ku rwego rw’igihugu, ku ruhande rw’umugabwe MSD, ikiringo yihaye akoresheje igikenye ahonyanze amasezerano y’i Arusha n’ibwiriza nshingiro; nkaba kandi ndongoye umugambwe MSD mu ntara ya Gitega ari naco ahanini noba narahowe kuko Petero Nkurunziza yari yamaze gufata intumbero yo kugandagura abari mu migambwe itavuga rumwe na cndd-fdd n’abari mu mashirahamwe yigenga, abatagandaguwe nabo barafunzwe abandi barangazwa.

tat

Kuri uyu musi uri hejuru, igenekerezo rya 12 Rusama, ndi n’iteka ryo gushikiriza ijambo abarundi n’abarundikazi bafungiwe ivya politique, abangajwe n’imiryango yabuze ababo bagandaguwe bazira guharanira agateka kabo. Ni n’akaryo ko gushimira cane bivuye ku mutima abatari bake bambaye hagufi muri izo ngorane nari ndimwo. Kurabo bose bafungiwe mu busho butandukanye, nashaka ndabaremeshe, boye kwihebura ntamvura idahita. Nkako, abo benewacu, benshi muribo twarasangiye ayo magorwa mu gasho k’iperereza, mu mabohero atandukanye, haba mw’ibohero rikuru rya Bujumbura canke rya rumonge, abo nasanzeyo canke bansanzeyo ndetse nabari mu yandi mabohero ari mu ntara zitandukanye, narabonye ko akarenganyo kababaza ariko bamenye ko abarundi tuzoruhuka aya marushwa turimwo n’ukuva murayo mabuye kudasigaye inyuma. Ndateye intege kandi abarundi bose bangajwe aho bari hose na cane cane abanywanyi b’umugabwe MSD ari nawo mvugira muri kino gihe bamenyeko «buraca bugacana ayandi» iyi ntwaro yigikenye bitebe bitebuke izotuvako dusubire tube mu gihugu c’iteka n’itekane.

Kuri jewe rero, haraheze umwaka niboneye ko Nkurunziza yica, akaboreza igufa abarundi, akabacira imanza zidakurikije itegeko na rimwe, atakindi bahorwa atarukumubuza guhonyanga amasezerano ya Arusha n’ibwirizwa nshingiro, mu kwitoza ikiringo kigira gatatu. Narabonye neza ko ka karanga abarundi barazwe naba sokuru, igihe bitega za mitarayeze ku ntwaro ya Mwezi Gisabo, kugira bagwanye abariko bashaka kubanyaga igihugu cabo. Nubu abarundi baravyerekanye mukuja mw’ibarabara, bakereka Nkurunziza ko bagifise wa mutima wo kuja hamwe kugira bagwanye uwo wese afise imigambi mibi yo kubacanishamwo canke ashaka kubanyaga ivyabo na cane cane amategeko n’amabwiriza abagenga.

epita

Naho Nkurunziza atakwo atagize, kugira azimanganye amajwi y’abanyagihugu bahagurutse ngo bamubuze kwiha ubutegetsi ku nguvu, abarundi ntibigeze bahengeshanya kumwiyamiriza, kandi yasohoye ibigwanisho ruhonyanganda kugira abazimanganye. Abarundi barariye umutima amenyo baguma kurugwo rugamba, bafashijwe n’indongozi zabo zirongoye imigambwe n’amashirahamwe y’igenga. Ninakanya ndose ko kubashimira nongera ndabakeza ko vyabonetse, ko twese dushize inguvu hamwe, dushobora guhesha agaciro amaraso yabana b’abarundi bariko baragandagurwa bahorwa guharanira ukuri.

Mboneyeho akanya ko gusubira kwibutsa, abasirikare n’abaporisi b’umutima, bacibuka indahiro barahiye yo gukingira abarundi bose ko uko babikoze mu kunkingira no mukunkura mu menyo y’akarwi kagomba kungandagura ko baja hamwe bagafatana munda ubwoko bwose abahutu n’abatutsi barashobora kwirukana Nkurunziza n’akagwi kiwe kagisibije.

Mu kurangiza, nagira ngo munkundire nsubire guhoza imiryango y’ababuze, tuyiremesha kw’ejo canke hirya y’ejo ubutungane niyo bwafata ijambo bugasubira kwigenga abo bose bakoze ayo mabi ku nzirakarengane bazobibazwa, intahe izobakubita mu gahanga kandi umwe wese azobazwa ku giti ciwe. Aha dukebuye abo bose bitwaza canke binyegeza inyuma y’ubutegetsi mu kwica abantu mbere nomugukora ayandi mabi.

Nihahangame uburundi n’abarundi, nihahangame intahe mugihugu.
Murakoze