Umugambwe SAHWANYA FRODEBU Uriyamariza Isakwa Mu Mazu Riba Mw’Ijoro.

0

Icegera c’Uwurongoye Umugambwe SAHWANYA FRODEBU, Leonce NGENDAKUMANA, aravuga ku vyerekeye itegeko ryerekeye kugira umusako mu mazu mwijoro mu Gisagara ca Bujumbura.

« Ni ibitumvikana ko Inama y’Abashikiranganji yokwiga ikongera igashiraho itegeko rirekurira umusako wo mu mazu uba mwijoro ata mitahe yatanzwe, na cane cane mu gisagara ca Bujumbura aho umuyagankuba uguma ucikagurika buri mwanya », niko NGENDAKUMANA avuga

Leonce MGENDAKUMANA: ” Ni ibuitumvikana ko Inama y’Abashikiranganji yokwiga ikongera igashiraho itegeko rirekurira umusako wo mu mazu uba mw’ijoro ata mitahe yatanzwe”.

Kubwa Leonce NGENDAKUMANA, iyo nteguro yiryo tegeko kwoba ari uburyo bwo kwemeza ko hakorwa ukurenga ku gateka ka zina muntu bidasanzwe mu Burundi. NGENDAKUMANA arafise ubwoba ko muri iyo misako hovamwo ugufatwa ku nguvu kw’abakenyezi n’abigeme, abantu bamwe bamwe bakicwa, abandi bakanyuruzwa hamwe n’Ubusuma.

Icegera c’Umukuru w’umugambwe SAHWANYA FRODEBU, Leonce NGENDAKUMANA, arasaba ko ingingo zo gushiraho iryo tegeko zohagarikwa. Avuga ko umusako ukorwa hagati y’Isaha 12 z’agatondo gushika isaha 12 z’Umugoroba nkuko biri mu ngingo z’amategeko mpanavyaha zatanguye kuja mu ngiro mu mwaka wa 2013, niko NGENDAKUMANA abandanya avuga.