Umugambwe SAHWANYA FRODEBU NYAKURI ntushigikiye amatohoza ya ONU mu Burundi

0

Mu gihe umurwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi ugiye kurangiza ikiringo cawo, umugambwe SAHWANYA FRODEBU NYAKURI IRAGI RYA NDADAYE usaba ko uwo murwi utokwongerwa ikiringo, kuko kubw’uwo mugambwe, ibikorwa vy’uwo murwi ntibikenewe kandi ntaco bifasha mu gutsimbataza intwaro rusangi, mu kunywanisha Abarundi hamwe n’ukuzana ituze mu gihugu.

Umugambwe SAHWANYA FRODEBU NYAKURI IRAGI RYA NDADAYE wemeza ko Uburundi bufise inzego hamwe n’amategeko akwiye kugira bukurikirane bwongere bumenyeshe ihonyangwa ryose ry’agateka ka zina muntu. Keffa NIBIZI, umukuru w’umugambwe SAHWANYA FRODEBU NYAKURI IRAGI RYA NDADAYE amenyesha kandi ko ubutungane bw’Uburundi bufise ububasha bukwiye bw’ugutohoza n’uguca imanza z’ivyaha vyose harimwo n’ibisanzwe bihanwa na Sentare mpuzamakungu.

Umugambwe SAHWANYA FRODEBU NYAKURI IRAGI RYA NDADAYE usaba abaserukira Uburundi mu kanama ka ONU kajejwe agateka ka zina muntu ko bokora ibishoboka vyose kugira umurwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi ntiwongerwe ikiringo.

Abaserukira ibihugu muri ONU hamwe n’abarorerezi nabo basabwe kutazoshigikira iciyumviro cose coza kivuga iyongerwa ry’ikiringo kuri uwo murwi wa ONU.