Umugambi wo Guhinyanyura Ibwirizwa shingiro Mu Buryo bwimbitse Waraye Wemejwe.

0

Umurwi w’abashikiranganji waremeje ku musi wa kabiri itariki 24 Gitugutuu 2017, mu nama idasanzwe, itegeko rishiraho uguhinyanyura mu buryo bwimbitse ibwiriza Shingiro, maze ivyo vyose bitume ibiringo umukuru w’igihugu amara ariko aratwara bihave, nkuko abihweza ibintu babibona.Mu gihe iryo hinyanyurwa ryokorwa, Pierre Nkurunziza yoba yemerewe gusubira kwitoza mu kiringo c’Umukuru w’igihugu mu mwaka wa 2020.

Ivyo ntibitangaje kuko umukuru w’igihugu amaze kumenyesha ko umugambwe avamwo niwabimwemerera azokwitoza ata kibuza. Iryo hinyanyura ry’Ibiwiriza shingiro rimaze amezi arenga atanadatu ryigwako n’uruhande rumwe, ni ukuvuga leta yUburundi, hatarimwo abatavuga rumwe na leta hamwe n’amashirahamwe avuga ko adaharanira ivyicaro vya politike, benshi muri bo bakaba bari hanze y’igihugu.

Ingingo ya 96 y’ibwirizwa shingiro nta kibuza ko izovaho, iyavuga ko umukuru w’igihugu yemerewe kwitoza mu biringo bibiri gusa bitarenza imyaka itanu tanu. Integuro nshasha y’iryo bwirizwa shingiro itegekanya ko umukuru w’igihugu azotorwa mu kiringo c’imyaka indwi ashobora kwisubiriza, naho aba adashobora « gutwara ibiringo bibiri bikurikirana ».

Mu makuru dukesha Radio France Interanationale, umutegetsi wo kugwego rwo hejuru w’Uburundi yabwiye iyo Radiyo ko ata kibuza ko umukuru w’igihugu ahari ubu atokwitoza mu 2020 maze akaguma ku butegetsi gushika mu mwaka wa 2034.

Ibijanye n’amsezerano y’i Arusha ntibigarukwako cane kuri iyo nteguro nshasha kubera ko ayo masezerano yiyamiriza ko igihugu c’Uburundi gitwarwa n’umukuru w’igihugu mu biringo birenga bibiri mu myaka 10. Kubw’uwo mutegetsi atashimye kwivuga izina, Pierre Nkurunziza ashobora no gusubira kwitoza mu 2041.

Nta tariki ntarengwa irashingwa y’uko ibwirizwa shingiro ryoba ryahinyanyuwe, ariko hari amakuru amenyesha ko rizoba ryamze kuja ahabona gushika hagati mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2018.