Ivyashitsweko ku Rugendo Rwa Mbere Rwa Michel kafando Mu Burundi.

0

Intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi, Michel Kafando, yarangije urugendo rwiwe ejo ku musi wa kane itariki 29 Ruheshi 2017 mu rugendo rwiwe rwa mbere yakoze mu Burundi, maze yaciye abandanyiriza urugendo rwiwe mu bihugu vy’akarere kugira abonane n’abahuza mu matati y’Abarundi.

Muri urwo rugendo Michel kafando akaba yarabonanye n’Umukuru w’igihugu Pierre nkurunziza aho bamaranye ikiringo c’isaha, yongera abonana n’abategetsi batandukanye b’Uburundi.

Ariko nkuko vyagendeye abamwitangiye imbere mu kuba intumwa zidasanzwe za ONU mu Burundi, na Michel Kafando yaragabishijwe na Leta y’Uburundi.
Umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa niwe yashikirije ijambo nyamukuru ari kumwe na Michel kafando, inyuma yaho ahejeje kubonanaira na Pierre Nkurunziza.

Abo babiri baciye baha ikiganiro abanditsi n’abamenyeshamakuru. Jean Claude Karerwa yaravuze ko leta y’uburundi ifise « icizere » kuriyo ntumwa nshasha ya ONU mu Burundi. Hanyuma mu nyuma yaciye akurikizako ingabisho kuri iyo ntumwa nshasha ya ONU mu kuvuga impamvu zatumye abamwitangiye imbere biyamirizwa na Leta y’Uburundi, na cane cane kurenga ingingo Leta y’Uburundi yishingiye yo kutaganira n’abatavuga rumwe nayo bari mu Buhungiro, bo bagirizwa gukora amabi mu Burundi na Leta y’Uburundi.

Michel kafando: “Amabanga nemeye mu vy’ukuri ni igikorwa kitoroshe“.

Umuvugizi w’umukuru w’igihugu yavuze ati : « Abitangiye imbere Michel Kafando
ntibananiwe buhere mu gikorwa cabo, bamwe barakoze ibintu vyiza. Mugabo ibihe bimwe bimwe baragira aho bahengamiye. Turizeye ko iyo ntumwa nshasha izokwubahiriza amategeko y’Uburundi kugira ashobore gushika ku ntambwe ishimishije mu bijanye n’ibiganiro bihuza Abarundi »
.

Michel kafando,uwigeze gutwara intwaro mfatakibanza muri Burkina Faso igihe ico gihugu cari mu matati, yaciye afata ijambo ariryo rya mbere maze avuga ko ukurondera amahoro ari « urugamba rutoroshe».Yaravuze ko yiteguriye no gukorana n’abategetsi b’Uburundi kugira hatorwe umuti urama.

Kafando yabandanije gutya : « Simvuze ko mfise ububasha budasanzwe bwotuma ndabishikako.Amabanga nemeye mu vy’ukuri ni igikorwa kitoroshe. Nibaza ko muri vyose, kugira bikorwe ni kubikora hariho uguhuza n’igihugu umuntu agomba gukorera ».

Intumwa nshasha ya ONU mu Burundi yaragabishijwe muri rusangi. Leta y’Uburundi iguma kwijambo ryayo, kandi ntizokekeranya kwiyamiriza Michel kafando mu gihe atokora nkuko Leta y’Uburundo ivyipfuza.