Itangazo Ry’Ubumwe Bwa Buraya Ku Biganiro Vya Politike Vy’Abarundi.

0

Mw’itangazo Ishirahamwe ry’Ubumwe Bwa Buraya ryasohoye ribicishije ku muvugizi wabwo ariwe Cathernie Ray, ryagize ico rivuga ku bijanye n’ibiganiro vya politike bihuza Abarundi. Iryo tangazo rigira riti :

« Ibiganiro biheruka bihagarariwe n’ibiro vy’Umuhuza, vyateguwe n’Ishirahamwe ry’ibihugu vya Afrika y’Ubuseruko ku bijanye n’uko vyifashe mu Burundi ntivyatumye haba ibishitsweko bihurijweko na bose. »

« Ishirahamwe ry’Ubumwe Bwa Buraya rirasubiriye guhamagarira ibiganiro hagati y’abo vyega b’Abarundi kuko ariwo muti rudende kugira hatorwe inyishu irama ku ngorane za politike ziri mu Burundi, kandi rikaba rishigikiye utwigoro turiko dukorwa n’Ibiro vy’Umuhuza. »

Iryo tangazo ribandanya riti : « Muri ubwo buryo nyene, ugushaka guhinyanyura Ibwirizwa Shingiro bikozwe na Leta gusa ata wugishijwe inama harimwo ingorane nyinshi. Ntibijanye n’utwigoro twose twoba tumaze gukorwa kandi bishobora gushikana ku gusezerera intunganyo zihambaye zo mu masezerano y’amahoro y’i Arusha, amsezerano asigaye ari wo muti rudende ku bijanye n’amahoro n’umutekano vy’Uburundi hamwe n’akarere ».

Iryo tangazo rirangiza riti :« Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Buraya riributsa ko ukuja hamwe kw’abegwa bose n’ikibazo c’Uburundi, na cane cane Leta, bashigikiwe n’ibihugu bibanyi, ni ngombwa ku bijanye n’ukuroranirwa kw’igikorwa cahawe Benjamin Mkapa ».