Ingendo Zose Z’Abategetsi Ba Leta Zigiye Kuza Ziramenyeshwa.

0

Ku wa 28 Kigarama 2017, icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu hamwe n’icegera ca kabiri c’umukuru w’igihugu barasinye bari hamwe itegeko rishiraho ingingo nyobozi zo gukurikizwa ku bijanye n’amafaranga yokoreshwa ku bw’ingendo zo hanze y’igihugu abategetsi ba Leta y’Uburundi bakora.

Nk’uko iryo tegeko ribivuga, urugendo urwo ari rwo rwose rukozwe n’umutegetsi wa Leta y’Uburundi aja hanze y’igihugu c’Uburundi rutegererzwa kuba rwemejwe na leta y’Uburundi ku bijanye n’uburyo bw’amafaranaga ahari n’inyungu za leta y’Uburundi.

Urugendo rwose rwokorwa n’umutegetsi uwo ari we wese wa Leta hanze y’Uburundi rutegerezwa kubanza kwemererwa n’ibiro vy’icegera c’umukuru w’igihugu uwo mutegetsi afashe urugendo yegukira. Iryo tegeko ryasinywe riravuga ko mbere n’ingendo z’umutegetsi wa Leta y’Uburundi ku giti ciwe( privé) zitegererzwa kumenyeshwa ibiro vy’icegera c’umukuru w’igihugu uwo mutegetsi yafashe urugendo yegukira.

Abategetsi bamwe bamwe ba Leta bamenyesha ko iyo ngingo igiye guhagarika ingendo zimwe zimwe usanga zikorwa n’abategetsi ku giti cabo(privé) uko bishakiye.