Amashirahamwe 23 Yahagurukiye Kurwanya Isekeza Ryo Guhindura Ibwirizwa Shingiro.

0

Inyuma y’aho abanya politike bamwe bamwe bahagurukiye maze bariyamiriza isekeza ryo guhimiriza abanyagihugu guhinyanyura ibwirizwa shingiro, amashirahamwe nayo ntiyatanzwe mu guhagurukira kurwanya uwo mugambi wa leta y’Uburundi kuri uyo mugambi , kuko ku bw’ayo mashirahamwe, iryo bwirizwa-shingiro rishasha rihinyanyuwe rizotsimbatza “ukudahana ivyaha” mu Burundi.

Mu rwandiko rwashizwe ahabona, amashirahamwe 23, menshi muri yo akaba yegamiye uruhande rw’abatavuga rumwe na Leta, nayo yataguje isekeza aho ahamagarira abanyagihugu n’amakungu kurwanya iryo shirwa mu ngiro ryo guhinyanyura ibwirizwa Shingiro.

Muri urwo rwandiko rwasinywe n’ayo mashirahamwe hagira hati: “Kuva agishika ku butegetsi mu mwaka wa 2005 biciye ku kuba amasezerano y’I Arusha n’ibwirizwa Shingiro vyabimwemereye, Pierre Nkurunziza ntiyigeze anyegeza intumbero yiwe yo kuguma atwara Uburundi nk’umwami. Ari kumwe n’akarwi arongoye kandi yigaruriye n’amafaranga, Pierre Nkurunziza yarashizeho buhoro buhoro intwaro igengwa no kwicamwo ibice, inzankano hamwe no kurabana nabi hagati y’imirwi y’abantu, mu migambwe hamwe no mu mashirahamwe…

Ayo mashirahamwe yabandanije ati: “ Duhamagarira bimwe vyihuta ibihugu vy’akarere, umuryango mvamakungu hamwe n’abo bose bakorana n’Uburundi ko bohaguruka maze bakadufasha guhagarika iyo ngendo yohava isubiza Uburundi mu ntambara no mu ma Coups d’Etats”.

Mwibuke ko naho ayo mashirahamwe yemeye guhaguruka kugira arwanye isekeza ryatangujwe na Pierre Nkurunziza ryo guhinyanyura ibwirizwa Shingiro, Umukuru w’igihugu yari ‘yagabishije bimwe bikaze abo bose boza barwanya uyo mugambi’. Kandi nk’uko ibinyamakuru bitandukanye vyatanguye kubimenyesha, abanyagihugu bamwe bamwe batanguye gufungwa bagirizwa gushaka kurwanya uwo mugambi wo guhinyanyura ibwirizwa Shingiro.

Soma ngaha hepfo urwo rwandiko rwasohowe n’ayo mashirahamwe: