Ijambo umukuru w’igihugu yashikirije imyaka 14 irangiye atwara Uburundi

0

Mu kwifatanya n’abandi Barundi guhimbaza imyaka ine iheze bitoreye inzego zizôbarōngōra gushika mu mwaka, w’2020, umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza yashikirije Ijambo, aributsa ko “Uwanka amazimwe abandwa habona”, kandi ko ”akarambi kabaye indahiro kataba indagiro” :

Imyaka ine irarumanye Abarundi basubiriye kwitorera inzego zizobarongora gushika mu mwaka w’2020. Hari kw’igenekerezo rya mirongo ibiri Myandagaro, umwaka w’2015, aho twashikira icese amabanga yo kurongora Uburundi. Uyu ni Umusi Mukuru kuri twebwe abatowe, ku badutoye n’abatadutoye, no ku bakunzi b’Uburundi badushigikiye imbere y’amatora, mu matora nyezina n’inyuma y’amatora.

Intsinzi turiko turigina yavuye kure. Nkako, igihe twarahirira icese amabanga yo kurongora Igihugu inyuma y’amatora ya 2015, ba sesankuyoze b’Abarundi n’abanyamahanga bari bamaze imisi bagomoreye urwaruka n’uturwi tw’inkozi z’ikibi mu mabarabara, mu ntumbero yo kuburagiza, kwanka no kwankiriza amatora n’ibizova muri yo.

Abakoze ivyo kumbure ntibari bwategere ko Umuco wa Demokarasi watamanzuriye ku Burundi ubutagisubira inyuma; ko Abarundi bamaze gutahura akamaro k’intwaro ya Demokarasi, aho batwarwa n’abo bitoreye atari abomekerano.
Abansi ba Demokarasi barataye wakuba kugeza n’aho bikora kuri bamwe mu nzego z’Umutekano no kwivuna abansi bataye umurongo, ariko nticabujije ko amatora aba bene umurango babona, Imana irasubira kugaragaza ko idatetereza abayituye.

Turasubiye gushimira Imana y’Uburundi, twongera dusaba Abarundi bose kuzirikana aho yadukuye, tuzirikane na ntaryo ko agati gateretswe n’Imana kadahenurwa n’umuyaga, kandi ko umwansi agucira icobo Imana ikagucira icanzo.

Inyuma y’ishirwaho ry’inzego zakomotse mu matora y’2015 kugeza uno musi, urugamba rwo gutsimbataza Demokarasi rurabandanya. Nkako, iruhande ya bamwe mu Barundi bakigendera mu kwaha kw’abakoroni, haracibonekeza imirwi ya ba mpembayuzuye barazwa ishinga no kwamiza Uburundi mw’ihumbi.

Yamara rero baribesha kuko burira ntibutera ku mpeshi, kandi ikinyoma kimara umusi ntikimara umwaka, na yo imisi y’igisuma iraharuye. Abarundi ntitucemera kubegerwa ku bwacu ngo dukure ubwatsi, kandi ntitugikangwa n’imituragaro kuko turazi ko inkuba atari Imana, ntitugikangwa n’amahenehene impene zaturutse.

Umugambi wo kuzirikana Igihugu ushingiye ku civugo ngo : « Tuzirikane Igihugu cacu, tumenye iyo tuva n’iyo tuja », urabandanya. Nk’uko twabivuze, Intumbero nyamukuru ni ukugira Abarundi duce ubwenge, dukanure tubone, ntitugenze umutwe nk’uruyuzi, ntitujane nyabahururu, ntitwinjire ikibira tutazi ngo duhave duca inkoni tutazi, twumvirize kugira dutegere, tumenye ko twambaye ikirezi cera tubonereho kwirinda kucanjanjwako.

Twimirije isango rikomeye ryo gusubira kwitorera indongozi mu mwaka uza w’2020. Amatora twimirije azogenda neza cane gusumba ayo twatunganije muri kahise; Imana Mushoboravyose ni yo Cabona! Ku kaba nkako, Inyigisho zo kuzirikana Igihugu cacu zarafashije Abarundi benshi gutandukanya icatsi n’ururo, kandi Abarundi mu mico yabo bamye birinda ko igiti kibakora mu jisho kabiri.

Hariho kandi Ibimenyetso vyinshi bitanga umwizero w’amatora meza. Imbere ya vyose twovuga Amahoro, umutekano n’impore bisasagaye hose mu gihugu, umwumvikano uranga abanyamigambwe, abari barahunze bariko barahunguka ku bwinshi, urunani rw’Abarundi mu kwamirira kure no kwiyamiriza ikibi, guca ubwenge tukamenya umwansi n’umukunzi. Ntawokwirengagiza kandi ko azoba ari amatora twitunganirije n’uburyo bwacu ata munyamahanga agizemwo uruhara.

Igihe cose abanyeporitike bashikiriza amajambo basabwa kwiyubara no kwigengesera, bavuge ibiroranye kandi vyubaka, kuko iyo ijambo ritaroranye risohotse bigora mu kurigarura. “Irirenze umunwa riba rirenze impinga”, “Inyoshambi ingana umurozi”, kandi “Sakirimikibi yatanze umurozi gupfa”.

Igihe c’imyiyamamazo ntikiragera, ariko turumva hirya no hino abikinga agahumbezi bakaja kubesha abenegihugu, rimwe na rimwe bakarementaniriza abo badasangiye imigambwe, turasavye bakurikize amategeko na kare bavuga ngo: “Uwanka amazimwe abandwa habona”. Tubasavye kujana n’ibihe kuko iyo ari ingendo yataye igihe. Bame bibuka ko “Amase ya kera adahoma urutaro”.

Turasavye Abarundi kwirinda ubuhemu kuko iyo umuntu ahemukiye igihugu ciwe n’abaco, yibuza amahoro n’umugisha akabibuza n’abamukomokako, na kare ngo “inzara irahera ariko igihemu kibi ntigihera”, ntihabe kwicuza ngo: iyo menya.


Turashimishwa n’intambwe tugezeko mu gushira mu ngiro ivyo twiyemeje igihe twashikirizwa aya mabanga. Twari twashize imbere imigambi nyamukuru itatu: amahoro, umutekano n’ubutungane kuri bose; intwaro ibereye ishingiye kuri demokarasi hamwe n’iterambere rirama kandi ridakumira. Iyo migambi yose ni igikorwa co guhozako, ariko si ivy’imbeshere twarakoze birashimwa. Ibitarakorwa tugiye kuvyihwabira muri iyi misi isigaye imbere y’amatora, ibizoba bisigaye na vyo bizokorwa n’abazodukorera mu ngata, kanatsinda Abarundi barayamaze ngo “Ntawupfa abimaze”.

Turasubiye gutera akamo Abarundi bari inyuma y’Igihugu ngo batahuke mu gihugu c’amavukiro, twongera dukeza abamaze gushika mu ngo zabo. Nti twokwibagira kandi gukengurukira abasangwa babakirana urweze nk’abavukanyi. Turahaye ikaze abariko baritegurira gutaha, ni baze twubake igihugu cacu, na kare barayamaze bati: “amahanga arahanda” kandi ngo:”akarambi kabaye indahiro ntikaba indagiro”.

Ntitworangiza tudashimiye twongera dukeza abakozi b’Imana mu madini n’amashengero atandukanye. Intambwe bagezeko mu kuzirikana no gukunda igihugu irashimishije cane. Turashima ko bategereye neza ko amadini n’amashengero akorera mu gihugu adakorera mu kirere, maze bakigira inama yo kugira uruhara mu kwubaka igihugu bahereye mu gusanasana imitima y’abenegihugu.

Dusavye dushimitse indongozi mu madini n’amashengero kurushiriza kuba maso no kuba abanyabwenge, na cane cane muri iki gihe kigana amatora, birinde kugwa mu mutego w’abahanuzi b’ibinyoma n’inyigisho zikomoka hanze ataho zisa zisana n’ihangiro ryo gusasagaza Ubwami bw’Imana kw’isi.

Si ivy’imbeshere, bamwe mu bakozi b’Imana baraguye, abandi barakomereka bongera bakomeretsa abayoboke babo; babera umuzimagiza abo bajejwe aho kubera urumuri n’icitegererezo. Dusavye abo vyagoye kwirinda ko igiti kibakora mu jisho kabiri, abo bitashikiye nabo barenze urugo iyo nkoni yakubise mukeba.

Dusavye Indongozi mu madini n’amashengero kuzirikana umwibutsa wa basokuru ngo: “Ingero y’umwana ipfa mu magodoka”, bamize ku muzirikanyi ko impembo n’itoranwa Imana yabategekanirije atahandi bikomoka atari mu kugira iherezo ryiza imbere y’Ishengero n’imbere y’Imana.

Turasubiye gukengurukira abo bose bitanga batiziganya ngo Intsinzi twaronse mu mwaka w’2015 ntiduce mu myanya y’intoke. Dusavye inzego zose gukora ibishoboka vyose kugira iyi ntsinzi ibandanye kuba iy’Abarundi bose, abadutoye n’abatadutoye, kandi itubere inzira izodushikana ku zindi ntsinzi.

Turangije twipfuriza Abarundi bose umusi mukuru mwiza, tuwuhimbaze mu kanyamuneza kenshi, twigire inama yo kurushirizaho gushigikira inzego n’indongozi twitoreye, tugume ku kivi, dushigikize demokarasi umwimbu ukomoka mu migambi y’iterambere, twongere twame na ntaryo tuzirikana ko Inzego zishirwaho n’amatora zigasubirizwa n’amatora