Ijambo umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yashikirije ku munsi wahariwe abakozi n’akazi.

0

Barundi, Barundikazi,
Bakozi, namwe Bakoresha;

1. Kw’Igenekerezo rya mbere Rusama uko umwaka utashe, abakozi
n’abakoresha twama twitaba ibirori vy’Umusi Mukuru mpuzamakungu
wahariwe Abakozi n’Akazi. Ni Urubanza rudasanzwe ruhuza Abarundi
n’Amakungu.

2. Imbere ya vyose tubanje gushimira Imana Mushoboravyose
idahengeshanya kuturonsa ubwenge n’ingoga zo gukora ibirama, biduteza
imbere, bigateza imbere imiryango yacu, Igihugu cacu n’isi yose iyo iva
ikagera.

3. Kw’izina rya Reta no kw’izina ryacu nyene, turipfurije abakozi bose umusi
mukuru mwiza. Tuwuhimbaze tuzirikana ko umukozi aberwa n’impembo,
nayo uwutarima atamira. Maze abakoresha n’abakozi tuje hamwe twese,
dusangire akanyamuneza k’uno musi mukuru udusanzwe, tunakengurukire
Imana Mushoboravyose yadushoboje kuwuhimbaza turi mu mahoro,
umutekano n’impore mu mpande zose z’Igihugu cacu.

4. Mu guhimbaza uyu umusi mukuru twashize imbere iki civugo: « Dukure
amaboko mu mpuzu duteze imbere igihugu cacu », naco kikaba
cogera ku civugo nyamukuru tuzokwisunga gushika mu mpera z’umwaka
w’2019 arico c’iki: «Tuzirikane Igihugu cacu, tumenye iyo tuva n’iyo
tuja».

Bakoresha, Bakozi mwese;

5. Naho uyu umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n’akazi
wakomotse mu myiyerekano y’abakozi bo mu gisagara ca Chicago mu gihe
baharanira agateka kabo gushika mbere aho bamwe muribo bahasiga
ubuzima, intumbero nyamukuru yawo ni ukwihanagura akuya, tukishima
twishimiriza ku vyo twaranguye neza, tukongera tukigira inama y’ingendo
nshasha izodushikana ku yindi ntambwe. Ni akaryo kandi ko kwibutsa
abakozi n’abakoresha ingendo nziza yo kuja inama n’ingingo.

6. Mu ntumbero yo kworohereza abakozi n’abakoresha mu bisata vyose, Reta
yariyemeje kwisunga Inyabutatu igizwe na Reta, abakoresha n’abakozi. Iyo
nyabutatu twobamenyesha ko iteje ku ntambwe ishimishije Igikorwa co
gusubiramwo igitabu kigenga abakozi n’abakoresha bikorera utwabo.

7. Mu ntumbero yo gutanga akazi ku mugaragaro kandi ata mpinga yanje,
Ubushikiranganji bw’akazi bwarasubije umutamana wa murwi w’Igihugu
ujejwe gutanga akazi ka Reta (commission nationale de recrutement);
maze ibibazo bigakoreshwa ku mugaragaro, gutyo akazi kakaronswa
abarushije abandi.

8. Muri uyu mwaka w’2018, Reta yarategekanije uburyo bwo gutanga ubuzi
burenga 1.600 mu bushikiranganji bw’indero, ubw’akazi, ubw’iterambere
ry’amakomine n’ubw’amagara y’abantu, tutibagiye gusubiriza
abakukurutse, abitavye Imana n’abashimye gukinjura.

9. Ubushikiranganji bw’akazi bwaratanguje amashure 120 y’umwuga wo
kurima no kworora mu makomine yose mu ntumbero yo kugabanya
ubushomeri bubangamiye urwaruka rutashoboye kubandanya inyuma
y’ishure shingiro, eka mbere n’abandi bakeneye kunonosora uwo mwuga.
Mu misi iri imbere hagiye gutanguzwa inyigisho zerekeye iyindi myuga
ngirakamaro.

10. Ibiganiro birakorwa neza muri wa murwi ujejwe ibiganiro hagati ya Reta,
abakoresha n’abakozi (CNDS) mu gihe hagize ingorane hagati y’abakozi
n’abakoresha kandi umuti ushimisha bose ugatorwa.

11. Tuboneyeho akaryo ko gushimira no gutera intege uwo murwi ku vyo
umaze kurangura na cane cane nka ca kibazo c’ubusumbasumbane
bw’imishahara, kuko kiriko kiratorerwa inyishu kandi kikaba giteye ku
ntambwe ishimishije.

12. Turashimiye abakozi n’abakoresha kuko biribonekeza ko bamaze gutahura
kandi bagashira mu ngiro amategeko abagenga. Ingaruka nziza yibonekeza
ikaba ari ukuja inama n’ingingo mu kazi, kugwiza umwimbu no guteza
imbere igihugu.

13. Turakeje abo bose badahengeshanya gutera iteka Uburundi mu gukora
bigashimwa, haba ngaha mu gihugu cacu canke mu bindi bihugu. Bamwe
muri bo twovuga nka BIRUMUSHAHU Jean-Claude, umuhagirikizi
w’inkino rurangiranwa yatowe mu bazohagarikira inkino zo guharanira
igikombe c’isi mu mupira w’amaguru zizobera mu gihugu c’Uburusiya muri
uyu mwaka, umupfasoni NSEKERA Lydia, agira kabiri mu bakenyezi bo
kw’isi yose bateza imbere inkino, BIRIBUZE Eric, Umurundi yaronse
agashimwe gahabwa umwirabure wa mbere w’umuhinga muri Reta zunze
ubumwe za Amerika, hamwe na NIYONSABA Francine adahengeshanya
gutera iteka Uburundi mu mahiganwa mpuzamakungu yo gusiganwa.

14. Turakeje kandi Inzego zijejwe umutekano no kwivuna abansi ku mwete,
ubukerebutsi, ubutwari no kwitanga zidahengeshanya kugaragaza, na cane
cane abari mu bihugu vya Somaliya na Centre Afrique. Ni bakomere ku
muheto, natwe Abarundi turushirizeho kubashigikira.

Bakozi, Bakoresha;

15. Mu bikorwa vyaranguwe muri uyu mwaka w’akazi turangije,
ntawokwibagira ishirwaho ry’Inama Nkuru y’Igihugu ijejwe Ubumwe
bw’Abarundi no kubanywanisha, hamwe n’abagize Urwego rujejwe gukinga
ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ntambara n’ibindi vyaha
vy’agahomerabunwa. Inzego nk’izo zituma Abarundi bakora ataco binona
kuko izo nzego ni kirumara mu gutsimbataza amahoro, umutekano
n’ubutungane mu gihugu, vyo soko ry’Iterambere rirama. Vyongeye izo
nzego zidufasha kuzibira ibihengeri vyose abansi b’Uburundi bagiye
barameneramwo muguteranya no kuryanisha abonse rimwe vyatumye
twama mw’ihumbi.

16. Mu ntumbero yo gushika kw’Iterambere rirama, Reta irarajwe ishinga
n’ikibazo c’akazi. Nico gituma yama itegura kandi ikarangura imigambi
itanga ubuzi bwinshi kandi yongereza amikoro y’Abenegihugu.

17. Akarorero ni mu bushikiranganji bujejwe amasoko ntanganguvu ubutare
n’agataka aho abakozi barenga 2.500 baronse akazi mu gisata c’ubutare;
mu bushikiranganji bujejwe ibikorwa vya Reta haronkejwe akazi abashika
5.000 mu gisata c’ amabarabara. Muri aya mezi cumi n’indwi turangije,
abantu 1000 ku musi bararonse akazi mu bikorwa vyo gutunganya neza
inzuzi za Gasenyi, Kinyankonge na Nyabagere mu gisagara ca Bujumbura.

18. Ntitworeka kuvuga abakozi benshi baronka ubuzi mu bushikiranganji
bw’Uburimyi n’Ubworozi no mu mashirahamwe mashasha yemererwa
gukora n’ikigo kijejwe kworohereza abanyamitahe gushinga
amashirahamwe API.

19. Tuboneyeho akaryo ko gutera akamo Abarundi bose ngo bige
kwitunganiriza imigambi, ibafasha gutegura kazoza. Ntibame bahanze
amaso ubuzi butangwa na Reta canke amashirahamwe y’abikorera ivyabo.
Ikindi gihambaye ni ugutegera ko tubiri tuvurana ubupfu, maze tukijukira
amashirahamwe, tukazirikana ko nyamwigendako atarimira impeshi, kandi
ko ubugirigiri bugira babiri.

Barundi, Barundikazi,

Bakozi, namwe Bakoresha;

20. Kugira akazi kagwire kandi gatere imbere, abakozi nabo baroranirwe,
dusavye abakozi n’abakoresha ibi bikwirikira:

•Kwirinda insaku, ibihuha, urwanko n’inzigo ku kazi. Dukore nk’abasangiye
Igihugu, dusenyere ku mugozi umwe. Twame na ntaryo tuja Inama
n’ingingo, twijukire ingendo yo kwuzuzanya, dutegere ko: «Umutwe
umwe utigira inama » kandi ko: « Ibigiye inama bigira Imana».

•Twese tuzirikane igihugu cacu, tubere imboneza nyazo Abarundi benewacu
bataronse amahirwe yo kumenya vyinshi, kumbure bidatewe n’ubwenge buke ariko bivuye ku mahirwe make yo kutaja mu mashure no kutaronka
akazi ngo babonereho kurahura ubuhinga n’ubumenyi.

•Tuje hamwe mu mashirahamwe dutunganye imigambi igwiza akazi, maze
Abarundi twese tuhatorere akoyoko, ikigega c’igihugu naco
kihabombokere.

•Abakoresha nibitwararike abakozi babo n’agateka kabo, babafate
nk’abunganirizi babo, babakingire impanuka z’akazi, bitwararike isuku
ryaho bakorera kandi binjize bose mu mashirahamwe yo gutegekaniriza
kazoza abakozi.

•Zina mukozi wese asabwe kubungabunga ibikoresho vy’akazi n’ibibanza
akazi karangurirwamwo, mwirinde ya ngendo n’imvugo itabereye ngo Reta
ntihomba.

•Tubasavye kwamirira kure ingeso mbi yo gusesagura canke gusahura
itunga rusangi no kurwanya twivuye inyuma urudandazwa rutemewe
n’amategeko. Tubasavye gushengeza uwo wese atibanga itunga rusangi
kuko aba ariko anigira mu menshi ishirahamwe akorera n’iterambere
ry’igihugu.

•Mwubahirize amasaha y’akazi, mu gutonda ku masaha no kudakorera ku
gitsure. Vavanure na ya mvugo yataye igihe ngo: «Akazi k’ibwami kica
uwicaye».

•Abakoresha bokwitwararika kandi gukarihiriza ubwenge abakozi, abo nabo
bagaheza bagasabikanya ubuhinga n’ubumenyi barahuye na bagenzi babo.

Barundi, Barundikazi,

Bakozi, namwe Bakoresha;

21. Ntitworangiza tudafashe kano kanya ngo twibukanye ko igisata c’uburimyi
n’ubworozi ari co gitunze Abarundi barenga 90 kw’ijana. Ni akaryo keza ko
gutera intege Abarundi bose bakora batiziganya ngo ico gisata kibandanye
gitera imbere.

22. Mu ntumbero yo kuzamura ico gisata kugira ngo kijane n’ibihe
tugezemwo, Reta y’Uburundi iheruka kunagura ubushikiranganji
bw’uburimyi n’ubworozi. Turateye akamo rero Abarundi babishoboye
n’amashirahamwe atandukanye gushira imitahe muri ico gisata kugira ngo
tugwize umwimbu, ababishoboye nabo bashinge amahinguriro
y’ibifungurwa n’ibinyobwa.

23. Tuboneyeho akaryo ko gukeza intara ya Kayanza iza imbere y’izindi ntara
mu gushinga amahinguriro mato mato, twongera duhimiriza Abenegihugu
kubandanya bakorera mu makomite y’umutekano ahurikiyemwo bose no mu nyabune mu kurwanya abo bose bashora umwimbu wacu cane cane
ikawa n’ubutare mu bihugu bibanyi, bigatuma duhomba amahera y’agaciro
twokwikozeko mu kwikenura mu vyo tudafise aha iwacu.

24. Nk’uko mubizi, Igihugu cacu cimirije amatora mu mwaka w’2020,
turashimiye Abarundi bose bumvise akamo twabateye ko guterera
amatora, gutyo twitunganirize amatora meza tutarinze kuzera inze.
Turakeje umugwi w’abagwizatunga baterereye imiriyaridi zirenga zitatu. Ni
ikimenyetso kitabesha cerekana ko Abarundi dushoboye, kandi ko tumaze
gutahura ko itunganywa ry’iki gihugu rituraba twebwe Abarundi ubwacu.
Twame twibuka kandi twibukanya ko ata munyamahanga azoza akunda
Uburundi kurusha twebwe benebwo.

25. Turashimiye abakozi bitanga batiziganya mu kazi kabo, bakagwiza
umwimbu, bagateza imbere igihugu. Tutarinze kuvuga ibisata vyose,
turashimiye ikigo kijejwe gutororokanya amakori n’amatagisi kuko cakoze
neza cane mu mezi atatu ya mbere y’umwaka w’2018 mu kwinjiza mu
kigega ca Reta imiriyaridi zisaga 212 ku miriyaridi 190 zari zitezwe,
hakaba harenzeko imiriyaridi zishika 22, ni ukuvuga ko harenzeko ibice
12% ku yari yitezwe, ivyo bikaba ari imbonekarimwe mu gihugu cacu kuva
ikigo OBR gishinzwe.

26. Turashimiye kandi Abenegihugu bose babandanya bitaba ibikorwa rusangi
ariho twiyubakira tutarinze kuzera inze inyubakwa rusangi zifise ikibanza
gihambaye mw’iterambere ry’igihugu.

Barundi, Barundikazi,

Bakozi, Bakoresha;

27. Uyu musi mukuru ushitse twimirije Urubanza ruhambaye rwo kugaragaza
aho duhagaze kw’Ibwirizwa shingiro ry’igihugu cacu. Nk’uko
mwabisiguriwe, ni Ibwirizwa ryari rihasanzwe rihinyanyuwe mu bice bimwe
bimwe vyaryo. Mwararonse akanya ko guterera ivyiyumviro vyanyu, ari
navyo vyashizwe muri iryo bwirizwa shingiro. Muze rero musidukane
n’iyonka ku wa 17 Rusama uno mwaka, umwe wese atore ikiri ku mutima.
Ntihagire uwubanyaga uburenganzira muhabwa n’iryo bwirizwa nyene.

28. Iyo himirije ibihe nk’ibi, mu Burundi canke mu bindi bihugu, turamaze
kubona ko hama hibonekeza insaku n’ibihuha bigamije gucanishamwo
abenegihugu na cane cane abari mu nzego z’umutekano no kwivuna
abansi.

Ivyo n’ubu bireze, haba aha mu Burundi canke inyuma y’igihugu,
haribonekeza imburakimazi zirirwa ziraca umutima Abarundi n’incuti
z’uburundi. Tubasavye kwima amatwi mwene abo bantu mwongere
mubiyamirize batahe zirayoye.

29. Mu kurangiza, turashimiye abo bose bashira imbere akazi kandi
batunganije imigambi itanga akazi, tugasubira gushimira na cane cane
urwaruka rumaze kwitunganiriza imigambi y’iterambere, rukagwiza akazi
kandi rukagatanga, na cane cane rukamenya kandi rukavomera ingabire
Imana yaruhaye ziteza imbere ingo, imiryango n’Igihugu cacu.

30. Turasubiye kwipfuriza Abarundi bose umusi mukuru mwiza w’abakozi
n’akazi, umusi wo kuzirikana akazi n’iteka kaduha, maze tukarangure
dushira imbere umwumvikano hagati y’abakoresha n’abakozi, kandi
twitwararike gukwirikiza amategeko y’akazi. Twese hamwe Dukure
amaboko mu mpuzu, duteze imbere igihugu cacu.

Imana ihezagire abakozi bose;
Imana ihezagire Uburundi n’Abarundi;
Murakoze!