Itangazo rya Amerika Ku Bijanye n’Ihinyanyurwa Ry’Ibwirizwa Shingiro.

0

Mw’itangazo ryashizwe ahabona uyu musi wa kabiri itariki 1 Rusama 2018 na Departema ya leta ya Amerika ku bijanye n’umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro mu gihugu c’Uburundi, ryerekana ko Leta Zunze Ubumwe Za amerika zihagaritse umutima ku bijanye n’ayo matora ategekanijwe kuba ku wa 17 Rusama 2018.

Muri iryo tangazo,Departema ya leta ya Amerika yerekana ko ayo matora adaciye mu muco. ” Turarajwe ishinga na cane cane ko ayo matora y’ibwirizwa shingiro azoba aje gusubira guhindura ukundi ibiringo vy’umukuru w’igihigu maze aze atandukana n’ivyashinzwe n’amasezerano y’i Arusha. Utwo twigoro tw’abariko baratwara two guhindura ibwirizwa shingiro kugira bigumize kubutegetsi biratuma inzego za demokrasi zidakomera“, niko Heather Nauert, umuvugizi wa Departema ya Leta ya Amerika yavuze muri iryo tangazo.

Iryo tangazo rya leta ya Amerika ribandanya riti: “Turiyamirije twivuye inyuma ibikorwa vy’ubukozi bw’ikibi, iterabwoba, ihohotera bikorerwa ababonwa ko batavuga rumwe na leta ku bijanye n’ayo matora y’ibwirizwa shingiro. Duhamagarira Leta [y’Uburundi] kwubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga uburenganzira mu bijanye n’umwidegemvyo wo kuvuga, umwidegemvyo wo gukora amanama [ya politike] mu mahoro, hamwe n’ukuja hamwe kw’abantu basangiye ivyiyumviro. Ukugira uruhara muri ayo ayo matora mu buryo buciye mu muco no kungana nivyo bikenewe kugira ngo ayo matora yizerwe”.

Iryo tangazo rirangiza rivuga ko ‘Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemera zidakeka ibibazo abanyagihugu b’Uburundi bamye bacamwo kuva muri kahise, kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje kubandanya zikorana n’Uburundi mu bijanye no kubungabunga amahoro n’iterambere’.