Ijambo rya RWAGASORE ku ntsinzi y’umugambwe UPRONA

0

Kuri uwu wa kabiri igenekerezo rya 18 Nyakanga 2018, umugambwe UPRONA wahimbaje imyaka 57 uheze intsinzi mu matora, hari kw’igenekerezo rya 18 Nyakanga 1961. Iyo ntsinzi niyo yatumye Uburundi buronka intahe y’ukwikukira.

Ikinyamakuru UBM News cashimye kugaruka, kibashikirize ijambo umuganwa Rudoviko RWAGASORE yashikirije bukeye, kw’igenekerezo rya 19 Nyakanga 1961, iyo ntsinzi yaraye ibonetse.

IJAMBO UMUGANWA RUDOVIKO RWAGASORE YASHIKIRIJE.

“Kubaganirira mur’iki kiringo numva ar’ibintu bimpimbaye. Murarangije gutora, muratoreye uburundi, abanyu bazobuyobora, murahejeje gushinga ingingo ishorera Uburundi, ibutez’imbere. Ivyo vyose mwabigiranye ubwitonzi, amahoro n’iteka ryinshi.

Iyo abantu bahigiye ku kintu, hama na ntaryo uwutsinda n’uwutsindwa, no muvya politique n’uko nyene. Uyu musi UPRONA yatsinze, itsinda kuko mwabishatse, mbere igiye gushinga Leta y’Uburundi.
Ariko lero, mur’iryo tora, uwatsinze n’uwatsinzwe n’abarundi basa. Basangiye intara, bakagira UMWAMI umwe. Naho nyene badasangiye umugambwe Uburundi burabakeneye bose. Nico gituma, ncuti zanje, intsinzi y’uyu musi atar’intsinzi y’umugambwe.

Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n’itekane ry’Uburundi, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo, hatagira iteka ntihagire n’itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere.
Igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y’ukuri, demokrasi nkuko Abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko, ico Abarundi bifuza ar’ubutungane bw’ukuri.

Ubu lero ubutigu burageze bw’ukwihweza ibibazo vyerekeye Uburundi. Ivyo bibazo murabizi namwe, har’ukwongereza itunga ry’igihugu, har’ibiraba amatongo yanyu, har’ibiraba ugutez’imbere abatobato n’abakene. Har’ivyerekeye amashule n’ibindi.
Tuzogerageza kwitaba ivyo bibazo vyose nkuko bibereye.
Ico nifuza cane cane, n’uko umuntu wese aba mur’ubu Burundi, yogira ati: Ashiii! Maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko ata n’umwe yogirirwa nabi, nshaka ko Leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose, akabakingira.
Nico gituma leta tugiye gushinga itazokwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara. Ndasagasagiye cane incuti n’abagenzi ba UPRONA, ngo berekane ko twatsinze tubibereye.
Namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe,, nimugwirize incuti mu mugambwe wacu, nimugwane mu nda n’abo mwahora muhiganwa, ntimwishime, ntimushir’isoni.

Abategeka umugambwe w’Abadasigana, bazokwereka abari muriwo, k’uyo mugambwe urondera ubupfasoni n’umubano mwiza. Ntana rimwe bazokwemera ko haboneka ishirasoni zirtyoza iteka ry’uburundi mu bikorwa no mu majambo.
Ivy’ukugwanira gutsinda mw’itora vyarangiye, hasigaye ineza ya bose. Nidushishikare lero tuyirondere. Umudasigana lero, azoramuka ahagaritse umutima abantu b’akavantara bari mu Burundi, cabure abo bidasangiye umugambwe, azoba agiriye nabi cane Uburundi, kandi n’uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse.

Nayo imihimbiri, ibisuma n’abambuzi, nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. Uburundi nibwo buhejeje kwitorera, none wumva twokwubahuka kubuhemukira mugukoresha iteka bwaduteye m’ukwihora canke m’ukwishima? Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha m’uguhumuriza abarundi bose, m’ukugwiza urukundo n’amahoro mu gihugu cacu.

Abakuru b’umugambwe w’abadasigana, barakwiye mbere gusumba abandi gutanga akarorero ko gutekanya igihugu, no kukigwiza mwo umubano mwiza. Murazi ico twamye tugwanira, twamye tugwanira gutez’imbere igihugu cacu. Nico gituma umugambwe w’abadasigana, utazokwigera wemera uwurondera kuwutesha iryo teka.
Niko umugambwe wanje uratsinze, ariko nta ntsinzi ndemera, ntabonye ko Uburundi bwose buri mu mahoro, mw’ihirwe n’amajambere y’ukuri.

Turakungurukiye abo bose bashaka kudufasha gukorera uburundi bwacu. Ico twemereye igihugu ntituzoruhuka tutakigishikirije.

Ndashimiye cane Ububiligi bwatureze. Turazi neza ko umuzigo bwahora bwikoreye m’ugutwara iki gihugu bugiye kuwutereka ku mutwe wacu. Turazi ico twemeye kandi tuzogikora. Babiligi mwatureze, nimudufashe muvyo duteyemwo, ntimutwibagire mu bukene bwacu, maze mudufashe twigumye, dutez’imbere Uburundi bwacu nkuko bibereye.

Tugiye kwishira twizane kuko twakuze, ariko lero tuzokwama twigana abatureze muvyerekeye ukwubaha no gukundana. Muzoba muvyibonera, nimwabishima duhimbagwe.
Ndaboneyeho mbere gukengurukira Bwana Dorsenville, umukuru w’intumwa za ONU mu Rwanda n’Uburundi, hamwe na Bwana Gaston n’abagenzi babo, ku vyiza batugiriye cane mur’aya mezi duhitiye twitegurira ivy’itora.

IMANA n’idufashe ituje imbere, maze UMWAMI wacu Sebarundi, arambe ahangame ku Ngoma. UBURUNDI ntibwigeze bugwa mw’isanganya!”

Tugire IMANA, UMWAMI, UBURUNDI.