Ihinyanyurwa Ry’Ibwirizwa Shingiro Ryazanye Imigwi Ibiri Mu Banyagihugu :EGO na OYA.

0

Inyuma y’ukwezi hatangujwe isekeza ryo guhinyanyura ibwirizwa Shingiro, abatavuga rumwe na leta barikekwa ko boba bariko « bahimiriza » abandi gutora OYA. Ivyo bakavyagirizwa n’umugwi w’abashigikiye gutora OYA. Urunani AMIZERO y’Abarundi ruratera akama abandi. Ubu haramaze kugaragara ko harikho impande zibiri zisa n’izishamiranye : Uruhande rwa EGO hamwe n’uruhande rwa OYA.

Icegera ca mbere c’umukuru w’igihugu, mw’ijambo yavugiye kuri RFI, yaraye asubiyemwo ijambo rya Nkurunziza mu kugabisha bikaze abohirahira bakarwanya iro sekeza ati : « Gushika ubu, nta muntu n’umwe wo muri leta yihaye igikorwa co gusaba abanyagihugu gutora EGO canke OYA kw’ihinyanyurwa ry’ibwirizwa Shingiro…Umukuru w’igihugu yaragabishije uwo wese, yaba uwutavuga na leta canke ari muri Leta, yohirahira akarenga ku ngingo zashinzwe hama akazana akajagari mu banyagihugu mu kubabwira gutora EGO canke OYA. Ku bw’ivyo ,kuri twebwe, ni abaroberi bashaka kurwanya ingingo za Leta. Ni Leta yonyene ifise uburenganzira bwo gusigurira abanyagihugu ivyahinyanyurwe mw’ibwirizwa shingiro. Umuntu wese azohirahira ngo arenge kuri izo ngingo azohagarikwa ».

Hirya no hino mu gihugu, hatanguye kwibonekeza ugutana mu mitwe kuba hagati y’abashingikiye ko rihinyanyurwa n’abadashigikiye ko rihinyanyurwa, na cane cane mu majambo make, biboneka ko CNDD-FDD iriko itana mu mitwe n’Urunani Amizero y’abarundi rurongowe na Agathon Rwasa,uwusanzwe aterekwa iryo hinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro. Mukibuka ko Pierre Nkurunziza yavuze ko kurwanaya uwo mugambi ari nko « kurenga umurongo utukura ».

Uko biri kwose, ntibigiye kworoha na gato muri iyi myaka ibiri itera ijana mu mwaka wa 2020 ahitezwe amatora,kandi ashobora kuzamwo n’uwusanzwe ari umukuru w’igihugu, ivyotuma hasubira kuba izindi ntureka za politike, nizindi zitarahera. Hakaba hariho n’abandi bari kuruhande rwa EGO babona ko ukwo guhagarikwa kw’abadashigikiye ko ibwirizwa Shingiro rihinyanyurwa « kwoba kubaye kare », ko vyohagarara.