Guterera Amatora Ya 2020 Bigiye Kuba Itegeko.

0

Umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu, Pascal Barandagiye, yarakoze inama ku wa 22 Myandagaro 2017 n’abakuru b’amakomine na ba Buramatariku bw’amatora ya 2020 yimirije. Icavuye muri iyo nama nuko umurundi wese asabwa guterera amatora ya 2020, kandi akabigira bwa tegeko.

Umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko guterera amatora ya 2020 ari igisabwa kikongera kikaba uruhara rwega kira murundi. Yamenyesheheje ati: “ Uburundi burashoboye kwitegurira ico arico cose mu bijanye n’ibibazo binaka. Guterera amatora mu vyukuri ni uruhara rwega umwe wese. Ni itegeko, kandi biraba uwo ari wese harimwo n’abantu bataciye ku ntebe y’ishure”.

Barandagiye amenyesha ko igisigaye ari kumenya igitigiri ntabanduka umwe wese yosabwa guterera, rimwe mu mezi atatu, canke mu mwaka. Abanyagihugu bazoterera ibice kw’ijana bamaze kuganira nabo bari hamwe babaha inama muri ivyo. ku banyagihugu bataba mu bisagara, bazosabwa gutanga ayo mafaranga ku ma compte, canke hazoshingwa comite ijejwe kwegeranya ayo mafaranga kuva mu karere kamwe uja mu kandi kandi hakazotangwa ama resi yerekana ko umuntu yatanze intererano”, niko Barandagiye yamenyesheje.

Umushikiranganji akamenyesha ko icoba ciza ari uko umukuru w’igihugu yoshinga bwa tegeko igitigiri cosabwa uwo ariwe wese yoterera kubwamatora.
Ariko rero abatavuga rumwe n’ubutegetsi bamenyesha ko nyabuna ‘icoba ciza ari uko Leta yosaba imfashanyo hanze’ hakwaka amafaranga abanyagihugu muri buno bukene. Bobo bamenyesha ko Uburundi buri mu bihe bibi, ko budashobora kwitunganiriza amatora y’umukuru w’igihugu.

Abandi batabona kumwe n’ubutegetsi ico kibazo co guterera amatora bwa tegeko, bavuga ko ahubwo leta yokwitaba ibiganiro bidakumira kugira ikibazo gihanze Uburundi kibone gutorerwa inyishu. Abandi nyabuna bakabona ko Leta ikwiye gusaba ko abantu baterera amatora babishatse, batagoberewe.

Ariko hari n’abandi banyepolitike nka Jean De Dieu Mutabazi,babona ko guterera amatora ya 2020 ari uruhara rwega abarundi bose, ko bakwiye kuyaterera. Wewe hamwe n’umugambwe wiwe RADEBU, avuga ko atazobera intambamyi ukwo guterera amatora bwa tegeko.