CNDD FDD yasavye ko igenekerezo rya 13 Rusama ryoba umunsi witirirwa ingabo z’Igihugu

0

Umugambwe CNDD-FDD wasavye Reta ko igenekerezo rya 13 Rusama uko umwaka utashe woba umunsi witirirwa ingabo z’Igihugu. Uwo mugambwe usaba kandi ubutungane gukurikirana abatunganije n’abakoze imigumuko, bwongere butunganirize neza ababuze ivyabo n’ababo bitewe n’izo ntureka.

defi

ITANGAZO RY’UMUGAMBWE CNDD-FDD NO 010/2016 RYO KU WA 13 RUSAMA 2016
Umunsi wa gatatu, kw’igenekerezo rya 13 Rusama 2015 ntuzibagiranwa mu mitima y’Abarundi kuko demokarasi yari isenyuwe burundu.

1. Hari abahora bivugira ngo iyo inkuba ikubise mu busho bw’inka, zirahundagara mugabo hariho impfizi zivuga ; zigahumuriza izindi nazo izaravye zikavyuka, zikabandanya urugendo. Kw’igenekerezo rya 13 Rusama 2015 inkuba yarakubise ariko Abagumyabanga, abakunzi ba demokarasi, ingabo zijejwe umutekano barahagarara, barahumuriza Igihugu, umwansi arakumirwa, nabwo ubuzima burabandanya ;

2. Ntawuzibagira ko abansi b’Igihugu bashaka gusenyura demokarasi yari imaze gushinga imizi mu Burundi. Ayo mahano bakaba bayateguye kuva mu 2005 noneho aza gushirwa mu ngiro kuva kw’igenekerezo rya 26 Ndamukiza 2015 bitwaje imvo z’ivyitwazo bidafashe, bihagaze ku mpamvu z’uko Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yari yashizwe imbere n’Umugambwe CNDD-FDD mu matora yo mu 2015 ;

3. Aho nyene, vyari vyategekanijwe ko abakunzi ba demokarasi bose hamwe n’uruvyaro rwabo bari kwicwa iyo ukwo gutembagaza ubutegetsi kubakundira, ikaba ari nayo mpamvu bari bitanganije kuvuga y’uko hagiye kuba ihonyabwoko mu Burundi ariko bakavyitirira Umugambwe CNDD-FDD mu matangazo bagiye barashikiriza mu maradiyo n’ibimenyeshamakuru mpuzamakungu, eka no muvyo baja barashikiriza ku Burundi, baguma baririmba ihonyabwoko ngo ryimirije kuba bakaba baryegeka ku mugambwe CNDD-FDD na Reta iwukomokako ;

4. Imana Mushobora vyose iracakunda Uburundi. Amen! Ayo mahano ntiyashikiye Igihugu cacu kandi n’ imivo y’amaraso ntiyabaye igitemba nk’uko vyari vyarateguwe n’izo nkozi z’ikibi. Ugutembagaza ubutegetsi kwarabataye k’uwamazi. Abenegihugu muri rusangi na cane cane Abagumyabanga be n’abakunzi ba demokarasi n’inzego zijejwe umutekano bahagurukiye rimwe kugira bakingire ubwigenge bw’Igihugu n’uburenganzira bw’Abenegihugu bwo kwitorera indongozi, bariyamiriza ako kabi kabishe. Ingabo z’Igihugu zaritanze, zirakingira Igihugu, umwansi yari yizeye ko izo ngabo zicikamwo ibice yararindiriye amaso ahera mu nzira, ico kikaba ari ikimenyamenya c’uko Amasezerano yo guhagarika intambara burundu yo ku wa 16 Munyonyo 2003 yatereweko imikono i Dar-es- Salaam, mu gihugu ca Tanzaniya ,ari nayo yavuyemwo itunganywa rishasha ry’inzego z’igisirikare n’igiporisi ntirwabaye uruhendo. Rero abateye imikono kuri ayo masezerano ni babishimirwe n’Abenegihugu b’Abarundi, kuko bayaze nk’abagabo ;

5. Twese turibuka ko kw’igenekerezo rya 26 Ndamukiza 2015 hatanguye imyiyerekano yaciye ihinduka mu kanya gatoya imigumuko, abantu baraturirwa babona bahorwa kuba ari Abagumyabanga, abaporisi n’abasirikare bamwe bamwe baricwa babita ngo ni interahamwe, amabarabara arasamburwa, amazu amwe amwe arasenyurwa ayandi araturirwa, imiduga, amapikipiki na za tuku tuku biraturirwa, ibirwanisho birasahurwa mu bubiko bwavyo bwa Reta bwabomowe, ibintu vy’abantu birasahurwa, amahera y’abantu ari mu mabutike no mu mabanki arasahurwa, abana bahabwa ibiyovyabwenge bongera bashirwa imbere mu migumuko, babuzwa kuja mu mashure no gukora ibibazo kuko impapuro z’ibibazo zatabaguwe nk’uko abo bari mu migumuko barwanya inyigisho z’urwaruka, n’ibindi n’ibindi. Iryo bara rivanzemwo n’inyifato y’ubunyamaswa ryaherahejwe n’itembagazwa ry’ubutegetsi aho kw’igenekerezo rya 13 Rusama 2015 babandi nyene bari mu migumuko aribo bagiye guherekeza ibiduga vya gisirikare bitamenwa (blindés) mbere bamwe bamwe bagenda bavyuriye, abandi birukanga hirya no hino basasika inganda. Bamaze kubona ko iradiyo na tereviziyo vy’igihugu bibananiye gufata,baciye birukanga mw’iradiyo RPA gusomerayo itangazo ryavuga ko bamaze gutembagaza ubutegetsi bwitorewe n’abenegihugu muri ico gihe nyene baca birukanga guturira amaradiyo n’imboneshakuure vyigenga.Ariko kubera ko Imana Abagumyabanga basenga ari Imana yumva kandi yishura, uwo mugambi ugayitse ntiwatunganiye benewo ;

6. Kubera izo mvo, Umugambwe CNDD-FDD urashimye bimwe bivuye ku mutima inyifato y’abenegihugu na cane cane Abagumyabanga barahiye bararengwa ko demokarasi yabo idashobora gusubira inyuma. Urashimiye kandi ingabo z’Igihugu zahagarariye ubwigenge, ukwikukira, Ubumwe bw’Abarundi n’iyubahirizwa ry’imbibe z’Igihugu. Kubera ivyo, Umugambwe CNDD-FDD uboneyeho gusaba Reta ko igenekerezo rya 13 Rusama uko umwaka utashe, woba umunsi witirirwa ingabo z’Igihugu. Urongeye kandi gusaba ubutungane gukurikirana abatunganije n’abakoze imigumuko, bwongere butunganirize neza ababuze ivyabo n’ababo bitewe n’izo ntureka ;

7. N’ubwo Umugambwe CNDD-FDD ubabaye mu kwibuka ivyo bihe bidasanzwe waciyemwo kuva imbere n’inyuma y’uwa 13 Rusama 2015, uramenyesheje Abagumyabanga bose eka n’incuti z’Umugambwe CNDD-FDD ko hisunzwe itunganywa ry’Umugambwe CNDD-FDD, hisunzwe kandi ingingo No.021 na 022 /2015 /RL /CNDD-FDD zo ku wa 20 Ndamukiza 2015 zerekeye ibihano vyafatiwe Abagumyabanga bamwe bamwe , hisunzwe inyifato yaranze Abagumyabanga bari bahagaritswe kurangura amabanga mu mugambwe mu kiringo c’amezi 6 canke umwaka, hisunzwe amategeko ntunganyabikorwa y’Umugambwe CNDD-FDD , Umukuru w’Umugambwe CNDD-FDD afashe ingingo ikurikira : Abagumyabanga bakurikira barasubijwe mu mugambwe CNDD-FDD. NSENGIYUMVA Jean Claude, MPABWANAYO Longin, NDORERAHA André bose bava mu ntara ya Bururi ; HAKIZIMANA Laurent, NIJEBARIKO Antoinette, BUZINGO Severin, Toyi Jean Chrysostome, NIBIGIRA Barnabé, MVAKURE Prisca bavuka mu ntara ya Cankuzo ; KUBWARUGIRA Cyrille, NIYIHORA Cyriaque, HABARUGIRA Pascal bavuka mu ntara ya Cibitoke ; BIGIRIMANA Spès, HATUNGIMANA Felicien, NGENDAKUMANA Bénoit, GAKOBWA Marie Thérèse, BISEKERE Pasteur , MANIRAKIZA Tharcisse, NKIMA Gloriose bavuka mu ntara ya Gitega ; BIGIRIMANA Alphonsine,FATUMA Saidi, BANSUBIJEKO Clotilde,ARAKAGWIRA Arthur,HAVYARIMANA Férdinand, MICANCURO Brice-Landry, NICANYENZI Jérôme, NKURUNZIZA Angélique bavuka mu ntara ya Karusi ; NKUNZIMANA Théogène, NTAMATUNGIRO Edouard, ITANGISHAKA Sylvie, ININAHAZWE Alfred bavuka mu ntara ya Kayanza ; SINDAYIGAYA Albert, MWIDOGO Jimmy bavuka mu ntara ya Mairie ; NGENZEBUHORO Emmanuella, NGIRINAMA Jean Berchimans, NIBIGIRA Léopold, NIJIMBERE Isidonie, NZOHABONIMANA Alexis, SAKUBU Zacharie, NZINAHORA Anatole, HAVYARIMANA Anicet, NKURUNZIZA Benjamin, MANIRAKIZA Didace bavuka mu ntara ya Muramvya ; BARANDAGIYE Juvénal avuka mu ntara ya Mwaro ; NKUNZIMANA Déo avuka mu ntara ya Ngozi ; BIGIRINDAVYI Livin avuka mu ntara ya Rumonge ; NDABASHIKA Bénoit avuka mu ntara ya Rutana ; RUHANGA Apollinaire, KWIZERA Egide na TUNGUHORE Egide bavuka mu ntara ya Ruyigi.

8. Umugambwe CNDD-FDD urangije usaba Abarundi bose kubandanya bakorera muri ya nyabune kuko umwansi ntarashira hasi, ntarasubiza inkota mu rwubati. Ku bagumyabanga batezuriwe kubera ko bifashe neza nibagerageze kuba akarorero k’abandi. Amakungu nayo asabwe kubona ko Umugambwe CNDD-FDD na Reta iwukomokako bakora nk’uko mu bindi bihugu biteye imbere bikora haba mu bijanye n’itunganywa ry’imigambwe, haba mu biraba itunganywa rya demokarasi. Nico gituma ata mpamvu n’imwe yosigura uguhagarikwa kw’imfashanyo zari zigenewe Uburundi. Ariko abo hambere barayamaze bati « udafise inasenge arisenga » kandi ngo « amazi masabano ntamara imvyiro».
Bigiriwe i Bujumbura , ku wa 13 Rusama 2016
Umukuru w’Umugambwe CNDD-FDD,
Umushingamateka Pascal NYABENDA