Agathon Rwasa Ninde ? Soma hano umenye vyinshi utaruzi bijanye na Agathon Rwasa

0

Nkuko mwabidusavye ,Tugiye kubandanya tubazanira ubuzima bwaranze bamwe mubanya politike b’abarundi ! uno musi tukaba twashimye kubacira kumayange,bimwe muvyaranze Agathon Rwasa gushika uyu musi!

agathon rwasa
.
UKUVUKA KWA RWASA ,N’AMASHURE YIWE!

Agathon Rwasa yataye uruzogi mu ntara ya Ngozi aho mama wiwe yamushize kuriyisi kuwa 10 Nzero umwaka 1964! Agathon Rwasa avuka kumuvyeyi umwe w’Umututsikazi( Mama wiwe) hamwe na se wiwe w’Umuhutu! Amashure y’Intango yayigiye muntara ya Ngozi ,abandanya ayisumbuye aho yagiye kuyarangiriza kumugwa mukuru w’Intara ya Muramvya! Amashure yiwe ntiyayagarukirije ngaho kuko yaciye yihutira kubandanya kwiga kuri Kaminuza y’Igihugu ( Université du BURUNDI),aho mumwanya muto yahize, Imvukira zo mu ntara ya Ngozi zaciye zimwizigira maze zimutora ngo abaserukire kuriyo Kaminuza nyene y’uBurundi!
.
AGATONI RWASA IMPUZI YA POLITIKE MUGIHUGU CA TANZANIA

Mumwaka 1988 ,uruhigi kuncabwenge z’abahutu gwaratanguye! Aho hakaba hari kuntwaro ya Buyoya amaze gutembagaza ubutegetsi bwa Jean Baptist Bagaza ! Agathon Rwasa akaba yari mubahutu baronderwa ngo bicwe ,canke ngo bafungwe! Agathon Rwasa yaciye yomoka,ava kuri Kaminuza y’uBurundi atanahejeje amashure yiwe maze aba abaye impunzi mugihugu ca Tanzania ,aho yashikiye mw’Ikambi y’Impunzi yitwa KIGWA (CAMP DE KIGWA)!
.
AGATONI RWASA KURUGAMBA

RWASA amaze kuburabuzwa mugihugu c’amavuko yiwe uBurundi ,vyabaye ngombwa ko iyo yahungiye atangura kwifatikanya n’abandi mukugwanya izontwaro zariho ico gihe,aho yaciye yinjira mumuhari wari wahisemwo gufata ibigwanisho ariwo FNL Palipehutu ! Muruwo muhari ,Rwasa Agathon yarakoze birashimwa n’abari bawugize,arahayagizwa kubera ubutwari yerekanyemwo ,maze bivamwo ukumwizera muburongozi bwuwo muhari ! ukwo kumuha uburongozi bwa FNL Palipehutu, Rwasa ntivyamworoheye nagato ariko nubundi ntaguhitamwo yarafise ,yarabandanije ararongora uwo muhari mpaka ugenda uronka abanywanyi benshi bawushigikira !Ayo mabanga akaba yayashinzwe uwari yatanguje uwo muhari ariwe Gahutu Remy amaze gupfa! Muruwo muhari FNL wa Agathon Rwasa, niwo wagiye kwica mwimigwi itandukanye, bivanye nuko Agathon Rwasa intumbero yiwe itahurizwako nabose! Gutyo Rwasa aba atanguye gutakaza abanywanyi naho vyaboneka ko atari benshi!
.
AGATHON RWASA, INYUMA Y’ABANDI

Mugihe iyindi mihari yabona ko hageze gutanga amahoro kubarundi biciye mubiganiro aho n’uwararongoye uBurundi ariwe Major Pierre Buyoya yari yamaze kugondozwa araheba aremera ibiganiro, Agathon Rwasa wewe siko yabibona kuko mumigambi yiwe kwari ugufata igihugu muminwe atanuwurinze kumuhagarika!
Mumwaka 1998, Ibiganiro vyaratanguye mugihugu ca Tanzania neza na Neza I Arusha ariko umuhari FNL wa Agathon Rwasa ntiwigeze witaba ivyo biganiro! Uwo muhari wo wabandanije kubona ko gutsinda urugamba biciye mugukoresha umuheto ariyo nzira yonyene ishoboka! Abo bari basangiye urugamba nka CNDD FDD yarirongowe na Petero Nkurunziza, CNDD Yarirongowe na Nyangoma Leonard , Kaze FDD ya Jean Bosco Ndayikengurukiye, FNL icanzo, FDD, Nabandi baremeye kwinjira mungoro y’ibiganiro I Arusha muri Tanzania! Ivyo biganiro vyagiye kuvamwo ukwumvikana aho haciye hashingwa intwaro mfatakibanza mumwaka wa 2002 gushika 2005 ,Maze Buyoya ahereza ubutegetsi mfatakibanza Domitien Ndayizeye!

rwasa
.
URUGAMBA RWA RWASA RUMAZE KUDINDIRA YAHISEMWO KUDUZA AMABOKO!

Agathon Rwasa naho yabandanije agwana,munyuma yarabonye ko indoto afise zogutera uBurundi akabwifatira muntoke ziwe bidashoboka! YAhisemwo kuganira nabo bahoze bagwanira hamwe( Aribo CNDD FDD) ,yemera kwinjira muri reta ,abasirikare biwe bamwe binjizwa mugisirikare n’Igipolisi, maze bake binjizwa munzego za reta ,tutirengagije abasirikare n’abapolisi basubijwe mubuzima busanzwe! Hari muri 2008,aho abanamarimwe batari bake bashoboye kuva kuri Agathon Bivanye nuko Ivyo biteze batabironse ! Aho twovuga Pasteur Habonimana yahoze ari umuvugizi wa FNL Ikiri mwishamba! Abanywanyi ba Agathon Rwasa ,bari biteze ko CNDD FDD izobakira nkuko bakiriwe nabo ,ikabaha ibibanza bikomeye mugisirikare nomugipolisi( Nukuvuga amapete yokugwego gwo hejuru), Ikabaha ibibanza muri reta ,ariko siko vyagenze! Abanamarimwe baracanyemwo uhereye kuwari umuvugizi wa FNL ! Abanamarimwe barakiriwe ,mbere Agathon Rwasa bamuha kurongora Ishirahamwe INSS. Ntitwokwirengagiza kandi ko umuhari FNL Palipehutu wahindutse umugambwe mumwaka wa 2009 ,maze uhindura izina vyabanje kugorana ,aho wiswe FNL gusa !
.
Mu mwaka wa 2010, Agathon Rwasa yarinjiye mumatora ,aho ayo matora yagiye kurangira abaye uwa kabiri ! Agathon Rwasa ukuntu yari yizeye intsinzi,ntiyemeye ayo matora( Muri cndd fdd hoho baciye batangura kwivuga bakoresheje akajambo ngo: BAKUBITE IMPAGA)! Iyindi migambwe itari mike yagwanya reta muri 2010 ,yaranse nayo nyene ivyavuye mumatora aho yemeza ko yibwe ! Ati intsinzi ntiyari kuba iya CNDD FDD! Iyo migambwe yose yari yanse amatora,yaciye ija murunani ADC Ikibiri, Agathon Rwasa aba Umukuru wagwo ,maze Leonce Ngendakumana aba icegera ciwe! Agathon Rwasa cokimwe n’abandi banyepolitike baciye batangura kugirigwa iterabwoba aho bahavuye banahunga igihugu mugukiza agatwe kabo! Ico gihe Agathon Rwasa yaciye asubirizwa mumabanga yokurongora urunani Adc Ikibiri maze Ngendakumana Leonce acaja imbere ngo arongore urwo runani!
.
Agathon Rwasa naho yanse amatora,yarafise ikibanza muri reta ciza( Kuba icegera CA mbere c’umukuru w’Igihugu) hamwe no kuronswa abashingamateka barenga 20, ariko ntiyavyemeye ahubwo we yashaka kuba Umukuru w’Igihugu! Ico kibanza ca kabiri Agathon Rwasa yaracanse,maze Uprona yifitiye ikibanza ca gatatu ica yibera iyakabiri,ihabwa ico kibanza c’icegera ca mbere c’umukuru w’Igihugu, ihabwa abashingamateka n’abakenguzamateka,ihabwa ubushikiranganji n’ibindi! Uprona murico gihe yo yavuga ko naho itemera amatora ,ibwirizwa guserukira ababatoye ! Gutyo Rwasa n’abanywanyi biwe baba barikumiriye aho bavuga bati : Kuronka ikibanza atajambo wogiramwo wopfuma ugiheba ukabandanya guharanira ijambo ! Nakare ngo Ubugabo burihabwa !
.
AGATONI RWASA MUBUTUNGANE

Agathon Rwasa ubutungane bwaciye bubandanya kumuromdera aho bwamwagirije kugira uruhara mubwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu Gatumba mumwaka wa 2004 ! Murico gihe abanyamurenge barenga 160 barishwe bunyamaswa ! Ivyo Agathon Rwasa akaba yavyagirizwa kubera ko umuvugizi wiwe Pasteur Habonimana yari yariyemereye ko umuhari FNL ariwo wishe abo banyamurenge ! Agathon Rwasa we akavuga ko Ivyavuzwe na Pasteur ,yabivuze kugatwe kiwe ntiyabivuze kugatwe kumuhari FNL! Mumwaka wa 2013, umucamanza mukuru wa Republika Gerard Ngendakumana yatanguje amatohoza kuri Agathon Rwasa ariko gushika nubu urwo rubanza rukaba rutarashika iyo ruja! Ntawuzi iyo ayo matohoza ageze gushika nubu!
.
AGATHON RWASA KUBOGOZWA MUMABANGA YIWE !

Agathon Rwasa amaze guhunga igihugu rero, uwiyise umunamarimwe w’Umutima ariwe Jacques Bigirimana ,abifashijwemwo n’ubutegetsi bw’i Bujumbura, yarigize umwami w’aba FNL aho yaciye atumako ikoraniro Kaminuza ry’abanamarimwe bose ,maze Agathon Akugwa mumabanga yokurongora FNL! Iryo koraniro Kaminuza naho ryabaye,Agathon ntiyigeze aryemera gushika nubu , aho yanavuga ko atabanamarimwe namukuye ahubwo ko muriyo ngoro y’amakoraniro harihuzuyemwo Imbonerakure z’umugambwe CNDD FDD gusa! Naho Rwasa atavyemeye,ubushikiranganji bw’intwaro yohagati mugihugu ,bwaremeje iryo koraniro Kaminuza aho bwagiriyeko bwemeza Ko Jacques Bigirimana ariwe asubiriye Rwasa Agathon !

Agathon-Rwasa-lors-de-linterview
.
AGATHON RWASA YARASUBIRIYE ARAHUNGUKA!
Inyuma y’ibiganiro hagati ya reta n’abandi banyamigambwe batavuga rumwe na reta , Indongozi z’Imigambwe yari yahunze igihugu yaremerewe gukingirwa mugihe bohunguka aho na Agathon Rwasa atakundi yarikugira atari ukwemera agahunguka ! Agathon Rwasa yarashitse mugihugu n’Ubundi ,abandanya urugamba gwa politike ariko muburyo butoroshe kuko umugambwe wiwe bari bawumwatse ! Naho imbere y’amategeko Agathon Rwasa atarazwi Nk’umukuru waba FNL wewe yabandanije avuga ko umugambwe wiwe akiwurongoye kandi ko atanumwe yarafise uburenganzira bwo kumusubiriza na cane cane ko Inama kaminuza yabaye atariho ari! Tukabibutsa ko Rwasa kuva ahunga,abanywanyi biwe ntibigeze borohegwa aho bamwe bafunzwe,abandi baricwa ,abandi barangazwa ! Ivyo nikigihe bikaba bibandanya aho bikorwa n’indongozi ziva mumugambwe wa CNDD FDD!
.
MURI 2015, AGATHON RWASA N’UBUNDI INYUMA Y’ABANDI!

Urugamba gwokugwanya ubutegetsi bwa Nkurunziza gwarabandanije aho Imigambwe yose itavuga rumwe na reta yasa niyiriko ikorera hamwe ! Ico gihe Agathon Rwasa naho aterekana aho ahagaze,abatari bake bari bamwizeye ko adashobora kujahamwe na CNDD FDD kuko yarimaze kumuhemukira nokumukumira incuro nyinshi cane kuva mwishamba nogushika nikigihe! Agathon Rwasa igihe c’imyiyerekano yokwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ntiyigeze yerekana aho ahagaze neza neza! We yagumye yinumiye! Abanywanyi biwe bomuri Bujumbura Rurale nkaza Kanyosha bifatikanya n’abandi mukwiyamiriza ikiringo ca gatatu,ariko Rwasa biciye mwibanga yarabakebuye abasaba kwitahira mumazu yabo bakava mw’Ibarabara!
.
RWASA MURUNDI RUNANI ( AMIZERO Y’ABARUNDI)!

Mwitegurwa ry’amatora ,urunani rwari rugizwe n’imigambwe ibiri ariyo FNL ya Agathon hamwe na Uprona ya Charles Nditije ,gwarinjiye mumatora ya 2015 ,ndetse ruhabwa ikibanza ca kabiri! Agathon Rwasa amaze kuronka icokibanza ca kabiri,ntiyashoboye kucitesha nkuko vyabaye muri 2010 ,ahubwo yaremeye arifadikanya n’abansi biwe kuva kera ! Ingingo ya Agathon Rwasa yokwinjira muri reta yatangaje benshi ,inavugisha benshi ! Abanamarimwe batari bake bata icizere kuri Rwasa kuko ivyo bavuga ko ariko akora bitamubereye n’agato ! Agathon Rwasa yarahawe ikibanza ca kabiri munama nshingamateka aho yagizwe icegera cambere c’umukuru w’Inama Nshingamateka, ariko yimwa ikibanza c’icegera ca mbere c’umukuru w’Igihugu nkuko yavyemererwa n’Ibwirizwashingiro !
.
IGIHAGARARO CA AGATHON RWASA UBU!
Agathon Rwasa murikigihe asa n’uwutariho kuko nkuko vyamye ntajambo afise muriyo reta bariko barakorana ! Abanywanyi biwe babandanya gutotezwa ,abandi bakicwa abandi bakangazwa, gushika n’ubu! Agathon Rwasa nawe nyene akaba atotezwa muburyo atawariwe wese yobibona ariko kuva aho yankiwe gutemberera muntara ya Cibitoke,abatari bake baratanguye baremera ko Agathon Rwasa atotezwa bikwiye ! Agathon Rwasa naho atamugambwe afise,abatari bake baremeza ko agifise abanywanyi kandi batari bake! Agathon Rwasa akaba anaherutse kwitaba ibiganiro vyatanguriye Arusha mukwezi guheze! Rwasa tukabibutsa ko n’Igihe umunyamabanga mukuru wa ONU aza muburundi,yarashoboye kumutumako baraganira kandi vyari bipanzwe ko uwo munyamabanga mukuru wa ONU azoganira n’imigambwe yemewe n’amategeko hamwe n’amashirahamwe yemewe ngaha mu Burundi! Ivyo bikerekana ko Rwasa nanubu acemewe nk’umunya politike abushitse kugwego gw’Igihugu na mpuzamakungu ,naho abatari bake bemeza ko Agathon Rwasa asigaye ari niryo!( Umugabo atajambo)! Agathon Rwasa akaba agifise abamuyoboka batari bake tugereranije n’abarundi batari bake bakimuhatagiza gushika nubu! RWASA ari kurubuga gwa politike, naho atamugambwe agifise,birabonaka ko afise icizere cuko ashobora kuzobandanya atera imbere muri politike ndundi!