Agathon Rwasa Asaba Ko ‘Amatora Yosubirwamwo…’

0

UrunaniAmizero y’Abarundi rurongowe na Rwasa Agathon rwaciye rusohora itangazo ryiyamiriza ivyavuye mu matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro inyuma y’aho bigaragariye ko “EGO” yatsinze cane ku bitigiri vyo hejuru gusumba “OYA”.

Urunani Amizero y’Abarundi rukaba ruvuga ko ayo matora ‘ atabaye mu muco, ubwizerwe kandi ata mwidegemvyo’. Ku bwa Agathon Rwasa, “ayo matora akwiye gufutwa hama hagatunganywa gushasha amatora kandi hisunzwe ingingo zigenga amatora mu muco“.

Agatho rwasa aravuga ibitagenda neza vyinshi vyaranze ayo amatora yo ku wa 17 Rusama 2018 harimwo ugutera ubwoba abatora, uguhagarika abahagarariye amatora, canke mbere n’utunenge twibonekeje mu muwi CENI ujejwe gutegura amatora.

Irabire amatangazo Rwasa Agathon yaciye ashira ahabona: