Uragaba ku busuma bwiraye mu mpapuro z’ishure!

0

Mu rwandiko rwagiye ahabona, haragaramwo ko ubusuma mu mpapuro z’ishure bwiraye, ko abo vyegwa bakwiye kugaba. Iyo ngabisho ikaba yatanzwe n’Ubushikiranganji bw’inyigisho mu Burundi.

Soma ngaha urabe ivyamenyeshejwe: