Ukutumvikana Kwatumye Ata Gishikwako Mu Biganiro I Arusha.

0

Mu biganiro bihuza Abarundi vyari vyatanguye ku wa 28 Munyonyo 2017 mu gihugu ca Tanzania mu gisagara ca Arusha, bihagarariwe n’umufasha mu biganiro bihuza Abarundi, Benjamin Mkapa,kandi hatarimwo igice gihamabaye cane c’abatavuga rumwe na Leta, CNARED, nta cashitsweko na gitoya kandi ivyo biganiro vyaheze mu kajagari, nk’uko bamwe mu bavyitavye babimenyesheje.

Ivyo biganiro vyari bigamije ko ku wa 8 Kigarama 2017hosinywe amasezerano manaka maze hakagira umwihwezo ushitsweko, hisunzwe urutonde rw’ivyari kuganirwako rwashikirijwe n’ibiro vy’umufasha mu biganiro bihuza Abarundi.

Kuva ku wa 7 kigarama 2017, benjamin Mkapa akaba yari yamaze kumenyesha ko intumbero y’ivyo biganiro yamaze kunanirana, maze aca abamenyesha ko ‘ata masezerano canke itangazo ryohabaye ibiganiro biheze’ kubera ko impande zibiri zagumye zidahuza kuvyoganirwako.

Nk’uko abitavye ivyo biganiro babimenyesheje, ivyo biganiro vyaheze mu kajagari kadasanzwe kandi mu buryo butabereye ku gihugu c’Uburundi, ivyo mbere bikaba vyaranatangajwe na bamwe mu biro vy’umufasha mu biganiro bihuza Abarundi. Urunani CNARED rutitavye ivyo biganiro rworwo rwarashitse naho ruvuga ko ivyo ‘biganiro vyibarutse imbeba’ hakoreshejwe amajambo yanditswe n’umwe muri urwo runani.

Leonce Ngendakumana, uwo mu mugambwe Frodebu, yamenyesheje AFP ati : “ Abaserukira Leta bamaze kubona ko badashobora gukontorora uko ivyo biganiro vyariko biragenda, bahisemwo guteza umuvurungano mu cumba cabereyemwo ibiganiro…Umufasha mu biganiro bihuza Abarundi, Mkapa, ntiyashoboye guhagarika iyo nyifato maze aca ahitamwo kwugara bukwi na bukwi ivyo biganiro, maze aca avuga ko azogira ico abwiye abamuhaye ayo mabanga ko bazofata ingingo yotuma ivyo biganiro bibandanya. Ngendakumana akaba yamenyesheje ko “biteye isoni” ku Burundi.