Uburundi ntibwemera abo hanze y’igihugu kwisuka mu matora

0

Igihugu c’Uburundi ntikizokwigera cemera abantu bo hanze baza kwisuka mu matora y’Uburundi n’abarundi.

Ivyo bimenyeshwa na Albert Shingiro, uwuserukira Uburundi muri ONU, aho yandika kuri Twitter yiwe ko umugambi w’amatora ku Burundi ari ikibazo cega Abarundi gusa.

“Abo hanze bose bashaka gukurikirana amatora bategererezwa kuba bafise uruhusha rw’iguhugu kijejwe ayo matora bihuye n’amategeko ya ONU kandi nta kwisuka mu matotra gukwiye kuhaba”, niko Shingiro avuga.

Shingiro akamenyesha ko intambamyi nkuru ku Burundi ari ubukene, nabwo bukaba ari umwansi w’abarundi bose mu vya politike no mu mibano.

Shingiro aca ameneyesha ko Uburundi bwashizeho wa mugambi wo kwiteza imbere gushika mu mwaka wa 2025 ariyo bise Plan national de developement.

Shingiro kandi aragaruka ku bikorwa vyo kwitanga Uburundi burangura vyo kuja kugarukana no kubungabunga amahoro mu bindi bihugu nka Somalia na Centralafrique.

Albert Shingiro akamenyesha ko utwo twigoro dukwiye gukengurukwa n’amakungu aho kwama gusa atora amahinyu igihugu c’Uburundi.