‘Uburundi buracateye akaga mu makungu’, niko Ubwongereza buvuga

0

Uwuserukira igihugu c’Ubwongereza muri ONU yamenyesheje ku wa 31 Gitugutu  2019 ko ‘Uburundi bugiteye akaga mu makungu’ naho hari ivyemezwa na ONU ko bimaze gushikwako mu Burundi vyiza.

Uwo aserukira Ubwongereza mu makungu ariwe David Clay yaragarutse ku gukenguruka igikorwa Kafando yari yashinzwe gukora Mu Burundi na ONU naho yahisemwo kwikura muri ayo mabanga.

Uwo aserukira Ubwongereza muri ONU yamenyesheje ko naho Uburundi buca buja mu matora ya 2020 mu kwezi kwa gatanu, abanyagihugu babwo barakwiye guhabwa umwizero ko amatora azoba mu muco kandi ahurikiyemwo bose.

Aca asaba EAC kwongereza inguvu kugira go amatora yimirije azoba ahurukiyemwo bose kandi adakumira.

Ku kibazo c’umutekano muke uvugwa mu Burundi, uyo mutegetsi amenyesha ko habandanya hibonekeza ibikorwa vyo guhohotera mu  Burundi  na cane cane kubera ko amaradiyo abiri yavuga ibijanye n’Uburundi ariyo BBC na VOA yugawe.

Ku bijanye n’impunzi z’Abarundi ziri ziri Tanzania, Ubwongereza busaba ishirahamwe ryitaho impunzi kw’isi, HCR, kwiyemeza neza ko ata gahato kabamwo mu guhungura izo mpunzi z’Abarundi.

Mwokwibuka ko Ubwongereza buheruka kugabisha abanyagihugu babwo baza mu Burundi ko bokwirinda ibibanza bimwe bimwe mu Burundi canke badafise ivyo bakora mu Burundi bakirinda bagaheba kuhaza kubera hari ibimenyetso vyinshi vy’umutekano muke.