Ubumwe bwa Afrika bwoba bugiye kugarukira ibiganiro bihuza Abarundi?

0

Kuva ku magenekerezo ya 5 gushika ku 7 Munyonyo, umutekegetsi ajejwe ibibazo vy’amahoro n’umutekano mu Bumwe bwa Afrika, Smaël Chergui, yarakoze urugendo rwamushikanye mu Burundi kwirabira uko vyifashe mu Burundi.

Mu vyo bamwe bibabaza nuko Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afrika ryoba rigomba kugarukira ibiganiro bihuza Abarundi bisa nivyahagaze inyuma y’aho Ishurahamwe ry’Ubuwmwe bwa Afrika rinaniriwe gutorera umuti ivyo bibazo.

Inama y’umutekano yasavye leta y’Uburundi ‘gusinya ku mwumvikano na Ubumwe bwa Africa kugira ngo Ubukwe bwa Afrika burungike abahinga mu bijanye n’agateka ka zina muntu hamwe n’abahinga mu vya gisirikare kugira bishikire mu Burundi kwirabira uko ibintu vyifashe’.

Abatavavuga rumwe na Leta y’Uburundi ntibahengeshanya kumenyesha ko Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afrika ryogira uruhara ruboneka mu biganiro bihuza Abarundi kugira ingorane zihanze Uburundi zitorerwe umuti.

Muvyo Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afrika ryashitseko, UA iremesha Uburundi ‘gukora ibiganiro bihurikiyemwo bose, hama amasezerano ya Arusha agashirwa mu ngiro hama akaba yo mushinge wa vyose’.