Reta y’Uburundi iragabisha Antonio Guterres kwitondera ivyegeranyo ashikirizwa vyerekeye Uburundi

0

Reta y’Uburundi ibicishije ku munyamabanga mukuru akaba akaba n’umuvugizi wayo Philippe NZOBONARIBA imenyeshako ibiheruka gushikirizwa n’umunyamabanga mukuru wa Onu kuvyereke igikorwa co guhinyanyura ibwirizwa shingiro yakoreye ku binyoma ahabwa n’abamuserukira.

Philippe NZOBONARIBA yamenyeesheje ko ico cegeranyo cashikirijwe na Antonio Guterres cuzuymewo guhubisha no kutavuga ukuri kujanye n’ibihe Uburundi bugezemwo ubu.

Reta y’Uburundi yagiriza umuhanuzi adasanzwe w’umuyamabanga mukuru wa Onu ku bijanye n’Uburundi Michel KAFANDO ko ataco avuga kandi ariwe yakoreye ico cegeranyo umunyamabanga mukuru wa Onu.

Philippe NZOBONARIBA,Umunyamabanga mukuru akaba n’umuvugizi wa Reta y’Uburundi

Philippe NZOBONARIBA ashikiriza ko bidatahuritse kubona Michel KAFANDO aguma mu gacerere aho kuvuga ukuri kandi yaheruka mu rugendo hano mu gihugu.

Bimwe mu vyimirije gukorwa nuko kw’igenekerezo rya 26 Ruhuhma 2018 inama y’umurwi w’ishirahamwe mpuzamakungu Onu ijejwe umutekano izogira inama yerekeye ico cegeranyo kugira ifate ingingo.

Reta y’Uburundi imenyeshako Antoni Guterres ahendwa akongera agatabwa mu rudubi nabomuhaye umuco ukwiye kubijanye n’Uburundi.

Reta y’Uburundi ivuga ko bitumvikana igituma iguma ihohoterwa mu gihe ibindi bihugu bitari bike haba mu karere canke mu yandi makungu bisubiramwo amabwirizwa shingiro yavyo ariko ishirahamwe mpuzamakungu Onu ntihagire ico ivuga.

Umunyamabanga mukuru w’ishirahamwe mpuzamakungu Onu yasohoye icegeranyo kivuga ko batashigikiye umugambwi w’ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shi giro rishasha kw’igenekerezo rya 6 ruhuhma 2018 aho kuko gikorwa kitatumiwemwo nabo vyega bose mu poritike kugira bavyumvikaneko.