CNARED Iriyamiriza ‘Isekeza Ryo kwandika Abantu Ku Nguvu’.

0

Kubera bimaze kwibonekeza ko hariko hibonekeza abantu bahata abantu ngo biyandikishe bazokwitabe akamara mpaka ko guhakana canke kwemeza ihinyanyurwa ry’ibwirizwa-shingiro, Urunani rutavuga rumwe na Leta CNARED rwavuye mu gacerere maze rwiyamiriza ‘Isekeza Ryo kwandika Abantu Ku Nguvu’.

Bimwe mu vyo CNARED yashize ahabona ni ibi :

1. « Bitandukanye n’amatangazo atariyo yashizwe ahabona n’umugwi ujejwe amatora…, abanyangihugu benshi baramaze kwerekana ko batanezwe cane n’urwo rusansuma rw’ako kamarampaka. »

2. « Kubera ko bimaze kugaragara ko abanyagihugu bitaho buhoro iryo yandikwa,niho haciye hatangura ivyo gukoresha inguvu mu kwandika abantu.»

3. « Ako kamarampaka kaza gahonyanga ingingo ya 299 y’ibwirizwa shingiro, maze kagaburamwo kubiri abarundi, abakarwanya bakibonerako, abagashigikiye bagashimirwa.Ivyo navyo bishobora gushikana ku yandi mabi hamwe no guhunga kw’impunzi kandI ».

4. « CNARED irasubiyemwo kandi kumenyesha ko yiyamirije ako kamarampaka kaza gahamba amasezerano y’i Arusha…ku bw’ivyo CNARED igasaba abanyagihugu kutaja muri ako kamarampaka ».

5. « CNARED-GIRITEKA ikaba isaba vyihuta EAC, Ubumwe bwa Afrika, Ubumwe bwa Buraya na ONU gushiraho ibihano bikaze kugira Leta y’i Bujumbura yumvishwe neza ko ako kamarampaka kabwirizwa guhebwa. »

Vyinshi ushobora kubibona kuri runo rwandiko rwashizwe ahabona na CNARED: