Raba bimwe bimwe Nyamukuru Biri mw’Ibwirizwa-Shingiro Rishasha.

0

Abenshi mu basomyi bacu barabajije ico ibiri mw’ibwirizwa shingiro rishasha ritekeye hamwe n’izindi ngingo nshasha zahinyanyurwe canke zahinduwe. Imigambwe imwe imwe iriko yigisha gutora Oya canke Ego bivanye n’uko babona ibiri muri iyo nteguro nshasha y’ibwirizwa shingiro ry’Uburundi.

Ica mbere kinateye impari ni ikiringo c’umukuru w’igihugu kigiye kuzomara imyaka 7 aho kumara imyaka itanu nkuko vyari bisanzwe.
Ingingo ya 97:”Umukuru w’Igihugu yitorerwa n’abarundi bo nyene ubwabo, akamara muri iryo banga ikiringo c’imyaka indwi gishobora kwisubiriza.Ntawushobora kurongora igihugu mu biringo birenga
bibiri bikurikirana.”. Aha ku bihweza ibintu n’ibindi baca babona ko Petero Nkurunziza ari nka hamwe yokwitoza mu 2020 yoca asubira gutwara imyaka 14 gushika mu mwaka wa 2034.

Ingingo ya 93 ivuga ko hazobaho icegera kimwe c’umukuru w’igihugu aho kuba babiri nk’uko vyahora. “Umukuru w’Igihugu ni we atwara Ubutegetsi nshingwabikorwa. Yunganirwa n’Icegera c’Umukuru w’Igihugu mu kurangura amabanga ashinzwe.”

Ingingo ya 129 nayo iravuga ko hagiye kuzobaho umushikiranganji wa mbere( Premier Ministre) azoba ariwe arongoye Leta kandi akazogenwa n’umukuru w’igihugu azoba yatowe: “Umushikiranganji wa Mbere ni we arongora Reta”.

Ingingo ya 130:Ibikorwa vya Reta bikurikiranirwa hafi n’Umushikiranganji wa Mbere agenwa n’Umukuru w’Igihugu, abanje kwemezwa n’abagize Inama Nshingamateka n’Inama Nkenguzamateka bamwe bose bagatora ukwabo ku bice birenga ica kabiri c’abatoye. Umushikiranganji wa Mbere ategerezwa kuba afise ubwenegihugu bw’umurundi yavukanye.

Ikindi kintu kiri muri iryo bwirizwa shingiro rishasha ni uko abahoze ari abakuru b’ibihugu batazpsubira kwemererwa kuba abakenguzamateka ubuzaima bwabo bwose.Bamwe na bamwe bakabaona ko ari ukugomba gukumira bene abo ‘bantu b’inzobere muri politike kugira ntibagore cane umukuru w’igihugu aba ariko atwara‘.

Soma ngaha ibwirizwa shingiro rishasha ibiri muri ryo.
IBWIRIZWA SHINGIRO RISHASHA