Petero Nkurunziza: ‘Imboneza Yamaho’. Twitege Intwaro Ya Cami?

0

Mw’itangazo Umugambwe uri ku hutegetsi CNDD-FDD washize ahabona,Petero Nkurunziza umukuru w’Igihugu akaba n’Umugumyabanga yaraye yemejwe ko ari Imboneza Yamaho(Guide Permanent) mu mugambwe CNDD-FDD.

Ariko rero, bamwe n’abandi baribaza nimba atoba ari intwaro ya cami yoba igomba kugarukanwa mu Burundi kubera ko integuro nshasha y’ibwirizwa shingiro, mu ngingo yayo ya 4 havugwamwo aya majambo: “Abanyagihugu ni bo bategerezwa kwemeza ko intwaro ya cami n’amategeko ayigenga igarukanwa biciye mu
matora.Umugambwe uwo ari wo wose uharanira kugarukana
intwaro ya cami udakoresha igikenye urafise
uburenganzira bwo gukora”
.

Iryo tangazo rya CNDD-FDD rigira riti: “Abagumyabanga bagize Komite Nkuru y’Umugambwe CNDD-FDD bahuriye mu nama mu ntara ya Ngozi ku magenekerezo ya 9-10 Ntwarante 2018, bemeje ingingo zikomeye kandi zibereye zizotuma bashika kw’ihangiro ryo guteza imbere Uburundi.

Izo nazo zijanye no gukomeza inama nshingiro, gukurikirana ibikorwa n’inyifato vy’abagumyabanga n’indongozi,gushira mu ngiro imigabo n’imigambi vy’Umugambwe CNDD-FDD, gushigikira Intwaro ibereye no kwegereza ubutegetsi abenegihugu, gushira mu ngiro akarangamutima k’umugambwe mu guteza imbere igihugu hisunzwe ingingo ngenderwako Iterambere rikomoka ku mwenegihugu rikongera rikamugarukako, gutsimbataza no kunagura imigambi iteza imbere abenegihugu mu bisata binyuranye vy’iterambere ry’Igihugu.

Hihwejwe intambwe ishimishije Nyenicubahiro Petero Nkurunziza ashikanyeko Uburundi n’Abarundi, Abagumyabanga bagize Komite nkuru y’umugambwe CNDD-FDD bemeje ko ari we Imboneza yamaho mu mugambwe CNDD-FDD“.