PARCEM isaba ko igitigiri c’amafaranga azokoreshwa mu matora yo mu mwaka wa 2020 ko yomenyeshwa.

0

Ishirahamwe ryishinje gukangurira abarundi guhundura ingendo n’ivyiyumviro risaba ko igitigiri c’amafaranga azokoreshwa mu matora yimirije yo mu mu mwaka wa 2020 yomenyeshwa kugira igikorwa co kuyatoza kigende neza.

Muri ryo shirahamwe bavuga ko ikindi coza gifasha kugira ayo mafaranga atozwe neza mu muco aruko hotungwanya ibiganiro ababifisemwo uruhara bose bakashikiriza amakenga n’ivyiyumviro bafise kugira umuti wavyo ushobore gutangwa.

Itegeko ryo mu bushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu risaba abanyagihugu bose gutanga intererano yabo yarasohotse aho abanyagihugu basizwe mu mirwi itandukanye ariko gushika ubu haba igitigiri c’amafaranga akenewe canke gusigurira ababijejwe uko ayo mafaranga atangwa no gutozwa ntibiramenyekana.

Igikorwa gushika ubu,iyo umuntu canke umurwi w’abantu bafise intererano yayo matora,bayatwara kuri imwe mu ma konte yugurujwe mu ma banke atandukanye kugira shirweko iyo ntererano y’amatora.

Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kurno wa gatatu igenekerezo rya 17 nzero 2018,umukuru wa PARCEM Faustin NDIKUMANA yamenyesheje ko na Reta ikwiye kumenyesha amafaranga izoterera murico gikorwa k’uruhande rwayo eka n’urwego rujejwe gutoza ayo mafaranga rugashirwa ahabona,bavuga ko vyofasha kugira abotoza ayo mafaranga uko bishakiye nabobikora bashira imbere inyungu zabo vyotuma bahashwa.

Faustin NDIKUMANA asaba ko ikonte ayo mafaranga ashirwako imenyeshejwe amategeko yayo ngenderwako eka n’ uwujejwe kugenzura ayo mafaranga amenyekana ibijanye n’icegeranyo c’ingene ayo mafaranga ariko aregeranywa kize kiratangwa kugira ico gikorwa co guterera amatora ategekanywa kuba imyuma y’imyaka 2 kigenda neza.

Intererano zo gushigikira amatora atandukanye amatora yo mu mwaka wa 2020 ziramaze gutangwa,ariko gushika ubu nta wurashobora kumenya igitigiri c’ayamaze kwegeranywa .

Abantu benshi bibaza igituma buri muntu yashizwe mu murwi umwereka igitigiri c’amafaranga abwirizwa gutangwa mu myaka ibiri ikurikirana kuva uyu mwaka kandi vyavugwa ko iyo ntererano izotangwa ku bushake bw’abantu.

Amwe mu ma sendika y’abakozi aheruka gusaba ubushikiraganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu n’inyigisho zo gukundisha igihugu kuba barabangira gukura ku mishahara y’abantu amahera yagenewe amatora, mu gihe ibiganiro basavye bijanye no guterera amatora vyoba biratangura.