Parcem iratewe ubwoba n’amajambo ashikirizwa n’abajejwe intwaro.

0

Umukuru w’ishirahwme ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n’ivyiyumviro PARCEM amenyeshako igikorwa kijanye no guhinyanyura ibwirizwa shingiro aho kigeze giteye impungenge kuko hariho imvugo zivugwa na bamwe mu bajejwe ntwaro zituma zihamagarira abantu gukora ibikorwa vyohungabanya umutekano.

Uwo mukuru w’ishirahamwe PARCEM Faustin NDIKUMANA avuga ko amajambo avugwa n’abajejwe intwaro n’ingino zimwe zimwe zifatwa nabo ziteye ubwoba.

Faustin NDIKUMANA avuga ko mu gihe igenekerezo ryo kwigisha ego canke oya ritarashika bikwiye kubahirizwa na bose bakarindira.

Faustin Ndikumana, Umukuru w’Ishirahamwe PARCEM

Vyaravuzwe kenshi ko bamwe mu bajejwe intwaro igihe bariko basigurira abanyagihugu ivyahinyanyuwe mw’ibwirizwa nshingiro bagenda bahamagariye kuzotora Ego ariko ntacabakomakomye.

Ivyo biza vyerekana ko hariho umwana n’ikinono kuko ntivyumvikana ko abigisha kuzotora Ego atakibakoma mu gihe uwikekwa ko ariko arigisha kuzotora Oya aca afatwa.

Muriryo shirahamwe bavuga ko atawurekuriwe kwigisha ego canke Oya nimba bitararekurwa uko woba uri kwose.

Faustin NDIKUMANA asaba urwaruka ntirusubire guhendwa rupfa ego canke oya nkuko kenshi vyibonekeje mu bihe Uburundi biherukamwo vy’indyane za poritike.

Urwaruka kenshi nirwo rukundwa gukoreshwa n’abanyeporitike mu bikorwa vyo guhungabanya umutekano nk’uko vyibonekeje mu mwaka wa 2015.