CNC iragabisha ibimenyeshamakuru biha ijambo imigambwe itemewe mu gihugu.

0

Urwego rw’igihugu rujejwe kugenzura no gucungera ibimenyeshamakuru mu Burundi CNC (Conseil National de la communication) rumenyeshako mu gihugu c’Uburundi hariho abamenyeshamkuru bagiha ijambo abaserukira amashirahamwe canke imigambwe itacemewe n’amategeko murico gihugu.

Mu kiganiro yahaye abamenyeshamkuru kuruyu wa gatanu igenekerezo rya 23 Ruhuhuma 2018 Aimee DIVINE NIYOKWIZIGIRWA yamenyeshejeko hariho abameyeshamkuru iyo bariko barakora amaraporo atangwa n’amashirahmwe batisunga ubuntu no kuraba ico ayo maraporo aba ashaka gushikako.

Aimee Divine NIYOKWIZIGIRWA icegera akongera akaba n’umuvugizi w’urwego CNC

Aimee DIVINE NIYOKWIZIGIRWA asaba igihe cose amaraporo ashikirijwe kuvyerekeye igihugu c’Uburundi mu mihingo yose ko abamenyeshamakuru boza barisunga akarangamutima k’umwuga.

Mu mategeko agenga umumenyeshakuru hariho ko inkuru iba yakoze iba afise aho yayikuye n’aho atomenyesha ahariho “source” mu rurimi rw’igifaransa.

Ntawokwagiriza umumemnyeshamakuru ko yatanze canke yakoze inkuru k’ucegeranyo kiba casohowe n’ishirahamwe mpuzamakungu runaka.

Muvyo uwo muvugizi wa CNC yagarutseko n’imvugo ndezarugero ihora ikoreshwa muri bino gihe naho atadomyeko neza abayikoresha abaribo,abashaka guhengama mu gutanga inkuru hamwe n’ibimeanyeshamkuru bihindura aho bisanzwe bikorera kandi bitabimenyesheje urwego rubijejwe.

Umumenyeshamakuru afise uburenganzira bwo guha ijambo umuntu wariwe wese kugira ashobore gushikiriza akamubakiye kandi biri mu bifash kugira abajejwe gufata ingingo bashobore kumva ibi canke biriya bikenewe gukorwa.