Kwimba imva rusangi: biranywanisha canke bituma Abarundi basubira mu mubabaro?

0

Kuva mu mezi makeyi haheze, umurwi ujewe gutohoza ukuri no kurekuriranira, CVR urongowe na Pierre Claver Ndayicariye, ugize imisi ushira ahabona ubuhanga hamwe n’amagugfa  arivyo bisigarira y’Abarundi bishwe mu myaka yaheze nka za 1972, 1993.

Ndayicariye atwara CVR avuga ati: “Ni ukwiheza hama tukibaza…ukunywana gutangurana no gushira ahabona ukuri”.

Ariko rero naho ivyo Petero Ndayicariye yita ‘gushira ahabona ukuri’ mbere kumaze imyaka mirongo bibaye, ntibihimbara bose kuko bamwe bamwe bica bisubira kubavyurira intuntu bafise yababo babuze.

Nk’akarore mu gisagara ca Bujumbura, muri Zone Kamnege igihe bariko bazura amagufa n’ubuhanga vy’abishwe ku myaka yaheze, amakuru yagiye ahabona yavuze umupfasoni yagiye abona impuzu umwana wiwe w’umuhungu yishwe yambaye maze aca araraba maze atwarwa mu bitaro.

Bamwe bamwe ntibabaona kumwe ico gikorwa ca CVR muri iyi misi co gushira ahabona ubwo buhanga bw’abantu bishwe kera.

Bamwe bikibaza nimba iyi myaka yose ihaciye uwo murwi utari bwakore ku buryo ubitangura ubu.

Abandi nabo bakabona ko ko ari igikorwa c’umugambwe uri ku butegetsi, CNDD-FDD, kugira wiyerekane ko uriko ‘ushira ukuri ahabona’, ariko abihweza ibintu bakabona ko watevye gose kuri ico gikorwa ari ibintu bisa n’ibimaze kwibagirana.

Mwomenya ko CVR imaze gishira ahabona imva rusangi canke ibonogo vyahambwemwo abantu birenga 4000 mu Burundi.

https://twitter.com/guykarema/status/1226079807810699264?s=20