Itegeko rivuga abagiriwe ikigongwe n’umukuru w’igihugu rigiye gushirwaho

0

Ubushikiranganji bw’ubutungane bumenyesha ko hariko harategurwa itegeko ry’umukuru w’igihugu rizotomora ingene hamenyekana abazogirirwa ikigongwe, nk’uko vyashikirijwe n’umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA mw’ijambo ryiwe ry’ukwipfuriza Abarundi umwaka mwiza w’2019. Muri iryo jambo, Petero NKURUNZIZA yatanze ikigongwe kuri bamwe mu banyororo, kiretse abakoze ivyaha bikomakomeye nk’ukwica umuntu.

Umushikiranganji w’ubutungane, Aimée Laurentine KANYANA yizeza ko iyo ngingo igiye gushirwa mu ngiro vuba, kuko n’itegeko rivuga abazorekurwa ryatanguye kwigwa.

« Habanza gutegurwa itegeko rivuga ingene ico kigongwe kizotangwa, hanyuma rero umurwi ujejwe gushira mu ngiro ico gikorwa uca ugenda ukaraba ama dosiye y’abanyororo bose, ukaraba umwe wese ko akwije ibiri mu mategeko. Hariho ivyaha bitagirirwa ikigongwe, nk’ubwicanyi, gufata ku nguvu abakenyezi n’abigeme. »

Umushikiranganji w’ubutungane avuga ko iryo tegeko rizoboneka mu ndwi imwe, abajejwe kurekura abagiriwe ikigongwe bace baja ku kivi.

N’aho biri uko, Jean Marie NSHIMIRIMANA arongoye ishirahamwe “NTABARIZA” asaba umushikiranganji w’ubutungane gushira mu ngiro vuba iyo ngingo, kuko bimaze kuboneka ko hari abagumizwa mu munyororo kandi bari mu bagiriwe ikigongwe. Agira ati : « Twaragiye turabona kenshi umukuru w’igihugu afashe ingingo nk’izo ugasanga nk’umunyororo yari arekuwe afise nk’inda y’amezi atatu, umwana akarinda avuka akiri mu munyororo. Urumva ko ivyo biba biteye ubwoba. Tugasaba umushikiranganji w’ubutungane wewe ajejwe gushira mu ngiro iyo ngingo ko yoca akora vuba na bwango, kugira abo banyororo baraye batezuriwe na Sebarundi basubire kwidegemvya. Tugasaba n’umurwi wamaho ujejwe ibibazo vy’abanyororo ko nawo nyene woca ukora vuba na bwango kugira muri uku kwezi nyene kwa mbere abo banyororo batahe. »

Mw’ishirahamwe « NTABARIZA » bamenyesha ko biteguriye kugira ico bafashije abo banyororo bagira batahe mu kubasubiza mu zabo hamwe n’ukuraba neza ko ishirwa mu ngiro ry’iyo ngingo ririko rigenda neza. Mw’ishirahamwe « NTABARIZA » basaba abazorekurwa kuzomenya ko bokwigenza neza kugira ntizosubire mu munyororo, Jean Marie NSHIMIRIMANA arongoye ishirahamwe « NTABARIZA » akemera ko ataco atazokora kugira atunganirize abapfungwa barabwa n’iyo ngingo y’ikigongwe c’umukuru w’igihugu.

Mw’ijambo yashikirije Abarundi abipfuriza umwaka mwiza w’2019, umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yabipfurije umwaka muhire, umwaka w’amagara meza, amahoro, umutekano, ubutungane, iterambere n’imigisha ikomoka ku Mana. Muri iryo jambo nyene niho yatanze ikigongwe kuri bamwe mu banyororo, aho yagize ati : « Mu ntumbero yo gusasagaza amahoro, iteka n’itekane mu gihugu, twisunze Ingingo y’114 y’Ibwirizwa Shingiro, turagiriye Ikigongwe abakatiwe gupfungwa imyaka itarenga itanu, Abakenyezi bibungenze n’abonsa, abagendana ubumuga bugaragara, abamaze mu mvuto ica kabiri c’ikiringo bakatiwe, n’abandi; bose hisunzwe uburemere bw’ivyaha bagirizwa n’inyifato yabo mu mabohero barimwo. »