Inyuma yaho Banki Nkuru igabishije, Ishirahamwe #ChyMall naryo ritungwa urutoki

0

Inyuma yaho Banki Nkuru igabishije, Ishirahamwe #ChyMall naryo ritungwa urutoki kubera rikora neza na neza ivyo Ibanki Nkuru y’igihugu yiyamirijemw’itangazo ryagiye ahabona ejo.

Muri iryo tangazo, Banki Nkuru ikaba yavuze ko abarundi bakora ivyo kwegeranaya amafaranga biciye mu Birimba hamwe na za Pyramides de Ponzi bitemewe n’amategeko agenga igihugu.

Inyuma yaho, Abarundi batari bake baciye baja ku mbuga ngurukana bumenyi babaza Banki Nkuru ko yoba itazi ivyo Ishirahmwe ChyMall naryo rikora.

Ku batazi ivyo ChyMall ikora, UBM News yagerageje kubaza isanga ikora neza na neza ivyo Banki Nkuru yiyamirije nko kwakira amafaranga y’Abarundi hama agakontororwa n’ishirahmwe ry’Umutunzi wa mbere mu Bushinwa ariwe ariryo Alibaba rirongowe na Jack Ma.

UBM News ikaba yamenye ko Abarundi batari bake baryirukiramwo gusumba nka kurya Abarundi birukira cane Crowd One imbere y’uko yugarwa. Mu matohoza yitondewe, vyabonetse ko hafi ibice 60 vy’amafaranga atangwa n’aba muri iryo Shirahamwe atungisha igihugu c’Ubushinwa biciye kuri Alibaba ya Jack Ma.

https://twitter.com/BankiNkuru/status/1351858795388018694?s=20 

Banki Nkuru ibajijwe ko yoba izi ivya ChyMall hamwe n’uko hoba hari abakozi ba Banki Nkuru boba bakorana na Chymall y’Abashinwa, yishuye gutya:

“Iryo shirahamwe mwavuze ntituzi ivyaryo. Nimba rikora ibinyuranye n’amategeko mukaba muzi Abakozi bacu bakorana na ryo, mushobora kubagaragaza canke mubatwandikire canke mwiture ubutungane. Atabo muzi naho, mwomenya ko hari amategeko ahana ukudodobereza (ukwambika ibara)”.

Bamwe bamwe ntibashimye iyo nyishu yatanzwe na Banki Nkuru, maze bavuga ko Banki Nkuru idashaka ko amatohoza akorwa mu buryo bwitondewe kuri Chymall.

Nibazako icihuta aruko hoba amatohoza, ntihabe kuzibagiza abatanze infos[amakuru]… vyoshobora gufasha ntidusange umwene gihugu yahamburiwe, nimba iryo shirahamwe Naho rikora ibihuye namategeko rirekwe ryikorere. Nibazako piste[inzira] yokumenya ukuri yatanzwe, nahanyu kukurondera”, niko umwanditsi umwe yanditse kuri Twitter.

https://twitter.com/burundian_eye/status/1352186637309140992?s=20