Inkuru nziza ku bahora bahabwa igihano c’ugupfungwa

0

Umunyagihugu azociribwa igihano c’ugupfungwa imyaka iri munsi y’ibiri ntazosubira kuja mw’ibohero, nk’uko bivugwa na Aime Laurentine KANYANA umushikiranganji w’ubutungane bw’Uburundi yemeza ko kuva ubu uwuzoba yaciriwe umunyororo w’imyaka iri munsi y’ibiri azoza arahabwa ibikorwa arangura, vy’iterambere rusangi.

Umushikiranganji w’ubutungane Aime Laurentine KANYANA avuga ko iyo ngingo izozana akarusho ku banyororo no kuri Reta y’Uburundi, kuko kubw’uwo mushikiranganji, umuntu apfuzwe akaguma mu munyororo ntibituma ahinduka, ahubwo abandanya kumera nabi.

Uwo mushikiranganji abandanya avuga ko iyo ngingo y’ugusubiriza umunyororo ibikorwa vy’iterambere rusangi izotuma abapfungwa bataba benshi, Reta nayo ikaronka agahengwe muvyo itegerezwa kubafashisha, nk’ibifungurwa, imiti, uburaro, amatara n’amazi, n’ibindi.

Muri iyo ngingo nshasha y’ubutungane bw’Uburundi, umwe wese mu baciriwe umunyororo w’imyaka iri munsi y’ibiri azokora ivyo afitiye ubushobozi, kugira acungure uwo munyororo azoba yaciriwe. Muri ivyo bazokora mu bikorwa vy’iterambere rusangi, harimwo nk’ugufasha kwubaka amashure, gutera ibiti ku mitumba, kwimba imikobeko, n’ibindi.