Inama Nkuru y’Abepiskopi ivuga ko ‘abatavuga rumwe na leta bahohoterwa n’Imbonerakure’

0

Inama nkuru y’abepiskopi mu Burundi yasohoye itangazo aho imenyesha ko amakuru avuga uguhohoterwa kw’abatavuga rumwe na leta y’Uburundi ariyo kandi yemezwa nabo.

Muri iryo tangazo haravugwamwo ko abo bakuru b’idini rya katolika bashima intambwe Abarundi bagezeko mw’iterambere ry’igihugu mu vya demokrasi hamwe no kubisanya ku butegetsi.

Ariko kandi abo bakuru b’idini bakabandanya bahamagarira abarundi ko umuti w’ingorana iyo ariyo yo yose ari ibiganiro bihurikiyemwo bose kugira hatorwe umuti w’ivyo abarundi badahurizako.

Mu ngingo ya 6 y’ico candiko c’abepiskopi ba katolika ku karongo ka 2 naka gatatu haravugwamo ariko ko abatavuga rumwe na leta bahohoterwa mu turere tumwe tumwe tw’igihugu.

Abo bepiskopi baragaruka ku makuru avuga ko umurwi w’urwaruka uri ku butegeti ariwo mbonerakure, wihaye gusubirira inzego z’umutekano kugira ngo uze urahohotera abatavuga rumwe na leta.

Abo bakuru b’idini kandi baravuga ko ukwo kwifatira ibintu mu minwe kw’imbonerakure ari ‘ugutera akajagari imbere y’amatora ya 2020.

Abo bakuru ba katolika kandi baragaruka ku mpunzi z’Abarundi ‘bakigorewe mu buhungiro kubera ko batarahunguka bivanye n’ico bahunze kitaratorerwa umuti’.

Abihweza ibintu barabona ko iri jambo risohotse rishobora gutuma inzego za leta y’Uburundi zisubira kutarabana ryiza n’idini rya katolika nk’uko vyashitse kandi mu bihe bimwe bimwe vy’amatora imbere y’ibi.

Raba neza wisomere ayo matangazo y’idini rya Katolika muri ibi bihe twegereje amatora ya 2020: