“Imboneza Yamaho”,Imboneza Kibirengeye “, “Rubônyi “:CNDD-FDD Iratanga Umuco.

0

Inyuma y’impari zikaze ku majambo yiswe umukuru w’igihugu n’umugambwe wiwe akomokamwo, CNDD-FDD, maze aca asobanurwa na bamwe mu bategetsi ko ari “Imboneza yamaho”(Guide permanent), hama abandi bayasigura ko ari “Imboneza Kibirengeye musumbavyose”(Guide Supreme eternel), ubu hoho umugambwe CNDD-FDD waraye utanze umuco kuri iyo ntambara yo guhindura ihari, maze umenyesha ko Nkurunziza yiswe “ Rubônyi”( Visionnaire).

Mu kiganiro ejo ku musi wa kabiri CNDD-FDD yakoranye n’abanyamakuru, aho umunyamabanga mukuru w’uyo mugambwe, Evariste Ndayishimiye, yamenyesheje ico ukwo kuntu yitwa gusobanura neza mu rurimi rw’igifaransa.

Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ati: “ Abanywanyi ba CNDD-FDD, bamaze kwihweza ivyo Nyenicubahiro Umukuru w’igihugu amaze gukora, agaciro k’ivyiyumviro vyiwe, inyigisho ziwe, impanuro n’ibikorwa, babonye muri we uburongozi bw’intangakarorero, maze bashika ku guhuriza hamwe ko yokwitwa Rubônyi( Visionnaire) w’umugambwe CNDD-FDD”.

Mbere bikaba vyaciye bitangarizwaho ko kira mugumyabanga wese agiye kuzohora yitaba umusi wa kane uhariwe ugusenga n’uko Shebuja wabo yama abigira.
Ariko rero, uravye ukuntu bamwe bamwe muri CNDD –FDD bahinduye ayo majambo, biragara ko batabihuriza hamwe n’abo basangiye urugamba, bamwe nyabuna bakaguma babona ko Nkurunziza ari ikibirengeye, ko ata wundi muntu yogereranywa nawe muri CNDD-FDD.

Mu gihe hari bamwe bamwe nyabuna muri CNDD-FDD bavugira mu kinyegero no mu mitima yabo ko bashaka nabo ikibanza Petero Nkurunziza arimwo, kumbure nico catumye Evariste Ndayishimiye amenyesha ko kubona Petero Nkurunziza yiswe gutyo bidasobanura ko ‘bifitaniye isano no gusubira kwitoza kwiwe mu 2020’.