Ikigo INSS kiri mu ngorane

0

Ivyo nivyavugiwe mu nama yakoranije kur’uyu wa kabiri umushikiranganji w’imibano, agateka ka zina muntu no kubahiriza igitsina, Martin Nivyabandi, n’urwego nshingwantwaro rw’ikigo INSS ijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi, intumwa za leta, amasendika, abaserukira amashengero hamwe n’abaserukira abakozi. Iyo nama yarifise intumbero yo kwiga ingorane zihanze ikigo INSS zashizwe ahabona n’icigwa cigenga cashizwe ahabona mur’uyu mwaka

General major Emmanuel Miburo, umuyobozi mukuru wa INSS, akavuga ko uburyo bwa INSS busohoka busumba ubwinjira. Umushikiranganji Martin Nivyabandi nawe aributsa ko hariho icirwa cigenga cakozwe mu mwaka w’i 2010, ati aho haciye hafatwa ingingo zibereye kugira bagarure ikigo INSS. Umuhinga w’ikigo INSS, nawe yamenyesheje ko abakukuritse ubu bangana ibihumbi 19 mu mwaka wa 2030 bazoba bangana ibihumbi 57. Uwo muhinga yarasavye ko INSS yorondera ahandi yokura uburyo hama n’ideni ringana imiriaridi 39 leta ifitiye INSS ryorihwa.

 

Urwego rw’abakoresha, abaserukiye abakozi n’abaserukiye amasendika barasavye ko INSS yogabanya uburyo isanzwe ikoresha hama imyaka yo gukukuruka yovanwa kuri 60 ikajanwa kuri 65. Uwaserukiye leta mur’iryo koraniro nawe yamenyesheje ko leta izoguma itegekaniriza kazoza abakozi ba leta kandi ko igiye kuriha ideni ifitiye ikigo INSS. Haciye hashingwa umurwi urimwo bose ujejwe gukurikirana ico kibazo c’ikigo INSS