Commune Bugabira irafise ikibazo gikomeye c’amazi

0

Amezi icenda araheze atamvura igwa muri commune Bugabira iri mu ntara ya Kirundo. Ivyo bigatuma isi yuma ibiterwa ntivyere kandi abantu bakabura amazi yo kugira isuku no gukoresha mu nzu. Abenegihugu bo muri commune Bugabira hegereye ku biro vya commune bavuga ko baja kuvoma kubirometero cumi naho nyene bakazana ibido imwe kuko ikirere ari kirekire.

Abandi nabo bakavuga baca bimba munsi mukuzimu kugira barabe ko boronka naduke bakoresha. Abo benegihugu basaba abajejwe intwaro kubagarukirako bakabaronsa amazi meza narirya begereye ibiyaga Cohoha na Rweru biri mu ntara ya Kirundo. Aho naho bigasaba ubuhinga bwo kuduza, gukwega no gusukura ayo mazi.

Abakenyezi bobo basanzwe aribo bavoma cane bavuga ko n’ubuhanza bwatobotse kubera kwikorera amabido y’amazi mbere bamwe muribo bakavuga ko batanguye kugoyagoya. Mwomenya ko leta y’Uburundi yama itanga uko umwaka utashe imiriyoni 500 ku makomine yose mu ntumbero yo kurangura imigambi. Abenegihugu bo muri commune Bugabira bagasaba ababarongoye ko babaronkeje amatara bobaronsa n’amazi meza ngo kuko atayahari ataterambere rishoboka.