Raba uko wofasha mu mugambi wo kwigisha abana b’impfuvyi mu Burundi.

0

Mu gihe abana baba na cane cane mu gasagara ka Kabezi mu burengero bw’Uburundi na Uvira mu buseruko bwa Kongo babuze abavyeyi babo kubera intambara, ishirahamwe Jaribu Africa Inc. ryiyemeje gufasha muri urwo rugamba.

Mu gufasha abo bana hamwe n’abapfakazi, Jaribu Africa Inc. ryiyemeje kwubaka amashure hamwe n’ibigo vy’abapfakazi kugira bitume abana b’impfuvyi bashobora kwiga hama abapfakazi nabo bakaronka uko bariha amashure y’izo mpfuvyi.

Jaribu Africa Inc., irongowe na Jean Ngoyi, rifise icicaro muri Amerika, North Carolina, rifise intumbero yo kugabanya ubukene mu bihugu vyatabaguwe n’intamabara nka Kongo n’Uburundi.

Jaribu Afrika ikaba iriko ikora isekeza ryo kwegeranya imfashanyo yo gufasha muri ico gikorwa co gufasha impuvyi n’abapfakazi.

Ku bipfuza gutanga boca ngaha kugira bashobore kugira ico batanze: https://www.globalgiving.org/projects/help-orphans-attend-school-in-dr-congo-and-burundi/

Uko ushobora gutora Ishirahamwe Jaribu Africa Inc.: