CNARED Igiye Guhindura Ibijanye N’inzego ‘Zijane N’igihe’.

0

Urunani rw’abatavuga rumwe na leta y’Uburundi rugizwe ahanini n’Abarundi bahunze igihugu c’Uburundi bahurikiye mu runani CNARED-GIRITEKA barakoraniye hamwe mu nama ku magenekerezo ya 25-27 Rusama 2018. Mu vyihwejwe harimwo no guhindura ibijanye n’inzego muri urwo runani CNARED.

Mw’itangazo CNARED yashize ahabona, batangura kwiyamiriza bivuye inyuma ingendo ya Leta y’Uburundi yo ‘guhamba amasezerano y’ i Arusha’ mu guhinyanyura ibwirizwa shingiro’.

Ku bwivyo CNARED yaciye ishiraho inzira zo ‘kugarukana ayo masezerano ya Arusha asa nayagiye burundu hamwe n’ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2005‘. Mu gukora ivyo, CNARED ikaba yahinduye inyandiko n’ingingo bigize inzego muri urwo runani kugira rujane n’ibihe bigezweho’, bizoba vyagiye mu ngiro mu kwezi kumwe.

Mu vyahindutse hariho ingingo ko ‘abatwara CNARED_GIRITEKA bazoza baratwara ikiringo c’imyaka itatu ishobora kwisubiriza‘. CNARED irangiza isaba amakungu, na cane cane abahagarariye aasezerano y’i Arusha, guhagurukira leta y’Uburundi mu gufata ibihano ruhasha kugira igondozwe mu kudahindura amsezeranoya Arusha yo guhagarika intambara n”ibwirizwa shingiro.