Amakenga Ya FIDH Ku Bijanye No guhinyanyura Ibwirizwa-Shingiro.

0

Mu Cegeranyo ca Ruhuhuma 2018, Ishirahamwe Mpuzamakungu Ryitaho agateka ka zina muntu( FIDH :Fédération Internationale des Droits de l’Homme) na Ligue Iteka haragaragazwa uguhagarika umutima kw’ayo mashirahamwe ku bijanye n’igikorwa cimirije co kwemeza canke guhakana ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa. Kubw’ayo mashirahamwe, uguhinyanyura ibwirizwa-shingiro « kuza gusuka amavuta ku muriro ».

FIDH na Ligue Iteka barafatira ku karorero ka Kizigenza mu majambo yiwe yavuze mu gutanguza Isekeza ryo guhinyanyura ibwirizwa-shingiro ati : « Uwuzohirahira ngo arwanye Umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa-shingiro azokwibonerako ».

Ayo mashirahamwe uko ari abiri arerekana ko uwuhirahiye akavuga gutora « OYA » atihanganirwa, kandi ko abantu benshi bamaze guhagarikwa, bose bikekwa gusa ko barwanya umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa-shingiro. Ayo mashirahamwe abona ko « umugambi wo guhinyanyura Ibwirizwa-Shingiro ari gusa isekeza ryo gukwiragiza Iterabwoba kugira gusa intwaro ihari iboneke ko iciye mu mategeko ariko idashingiye kuri Demokrasi ».

Dimitris Christopoulos, umukuru wa FIDH

FIDH na Ligue Iteka, ayo mashirahamwe yose akaba aharanira agateka ka Zina muntu, akaba asaba Inama y’umutekano ya ONU( izogira Inama idasanzwe ejo kuwa 26 Ruhuhuma 2018) yiyamirize ku mugaragaro uko ihinyanyurwa ry’ibwirizwa-shingiro kuriko gutegurwa, hamwe no gukoresha ububasha kugira ngo iryo hinyanyurwa ntiribe.

Ushobora gusoma ico cegeranyo ca FIDH ngaha kugira umenye n’ibindi vyavuzemwo, harimwo n’ukungene umurwi w’urwaruka uri ku butegetsi( Imbonerakure) wavuzweko vyinshi kandi mu bijanye no guhohotera agateka ka zina muntu.