Abantu 14 bafatiwe ku rubibe Uburundi buhana na Tanzaniya

0

Igiporisi c’Uburundi cafashe kuri uwu w’Imana abantu 14 bagizwe n’abakobwa 12 hamwe n’abahungu babiri bari bagiye kudandazwa mu gihugu ca Oman. Abo bantu bafatiwe muri komine Mugina, intara ya Makamba, ku rubibe Uburundi buhana na Tanzaniya.

Abo bantu bari batwawe kudandazwa muri Oman bafashwe inyuma y’aho mu cegeranyo cashikirijwe na Prime MBARUBUKEYE, umukuru w’ishirahamwe ONLCT (Observatoire Nationale de Lutte contre les Crimes Transnationaux) yavuze ibituma nyamukuru vy’urwo rudandazwa rw’abantu rukorwa mu Burundi :

“Ibituma nyamukuru abo bantu bagenda muri ivyo bihugu ni ingorane Uburundi bwaciyemwo kuva igihugu cikukiye zatumye imico n’imigenzo y’Abarundi itituka bigatuma umuntu bamubona nk’ibisanzwe harimwo n’ukumudandaza. Hariho ukutamenya kubera abarundi benshi batize bari mu kutamenya, hakaba n’ibintu bijanye n’uguharika canke guhemukiranira mu ngo, hariho amabi akorerwa abakenyezi, indyane z’amatongo, ubukene bujanye n’ukubura akazi, ivyerekeye urwaruka rushaka kwirukira amatunga n’ingoga kugira rutunge bitagoranye mu mwanya muto, urukundo rwatitutse mu ngo n’imiryango hagati y’abubakanye, hakaba n’ibindi vy’uko abarundi ubabwiye ko bagenda hanze uca umenga ubabwiye kugenda mw’ijuru.”

Ishirahamwe ONLCT rimenyesha ko muri uwu mwaka w’2017, hibonekeje ibitari bimenyerewe, aho atari abagore n’abigeme gusa batwawe kudandazwa, ahubwo hakaba hiyongereyeko n’abahungu batwarwa gukora ibikorwa biruhisha.

“Hariho imisore yo ntara za Ngozi na Kayanza yafashwe mu mwaka uheze w’2017 itwawe gukora mu mirima y’itabi mu gihugu ca Tanzaniya. Hariho n’abandi bahungu bajanwa mu bihugu vy’abarabu gukoreshwa ibikorwa vyo mu nzu biruhishije.”

Ico cegeranyo c’ishirahamwe ONCT kivuga ko abakora urwo rudandazwa bahembwa mu mafaranga y’amadorare, bivanye n’aho uwugiye kudandazwa aba ageze.

“Hariho ibiciro twatohoje vy’amafaranga ahembwa uwugiye kudandaza umuntu. Iyo uwo bagiye kudandaza ageze muri Tanzaniya canke muri Kenya, uwo agiye kubadandaza aronka amafaranga y’amadorare y’abanyamerika ari hagati y’igihumbi n’igihumbi n’amajana atatu.”

Ishirahamwe ONLCT risaba Reta y’Uburundi ko yoshiraho umurwi w’igihugu wigenga ujejwe kurwanya urudandazwa rw’abantu mu Burundi, n’ugukurikirana ico kibazo ku munsi ku munsi. Reta isabwa kandi ko yotegura umugambi w’ukuja gutahukana mu Burundi abo bigeme hamwe n’abakobwa badandajwe mu bihugu bitandukanye vy’abarabu n’ahandi.