Abakozi ba Viettel Burundi mu gihugu cose batonze ku kazi mu mwambaro wirabura

0

Umubabaro ni myinshi mu bakozi b’ishirahamwe ry’ugutumatumanako LUMITEL, aho bavuga ko bakorerwa akarenganyo, muvyo amategeko y’akazi abahera uburenganzira. Kuri uwu wa kabiri. abo bakozi b’ishirahamwe Viettel Burundi, bo mu ntara zose z’igihugu c’Uburundi, batonze ku kazi bambaye umwambaro wirabura kugira bagaragaze akababaro bafise.

Abo bakozi bavuga ko barenganywa n’umukoresha wabo, aho bagatanga akarorero k’aho iyo umukozi agiye gukwiza ikiringo c’ukuronswa amasezerano ntabanduka y’akazi (contrat indeterminé) aca yirukanwa agasubirizwa n’uwuje kwimenyereza akazi.

Abo bakozi ba LUMITEL bavuga ko bishika aho uwirukanywe ahamagarwainyuma y’kiringo c’indwi imwe agategekwa gutangura akazi nk’uwimenyereza, ibitandukanye n’amategeko y’akazi, kubw’abo bakozi.

Abo bakozi bavuga ko bahisemwo kwambara uwo mwambaro kuri uwu wa kabiri bitiriye “MARDI NOIR” kugira bereke umukoresha, hamwe n’uwo wese yoshobora kugira ico afashije, kugira akarenganyo barimwo gahagarare.

Abo bakozi bavuga ko bagerageje kwitura inzego nyishi z’igihugu kugira zifashe gutora umuti w’ibibazo vyabo, ariko ko umukoresha atigeze ashira mu ngiro ivyo yasabwe n’izo nzego. Kubw’abo bakozi, vyerekana agasuzuguro agaya abakozi, mbere n’inzego z’igihugu.

Basaba Reta ko yofata mu minwe ico kibazo, kugira amasezerano y’Uburundi hamwe n’amasezerano mpuzamakungu agenga ivy’akazi yubahirizwe.

Mw’ishirahamwe Viettel ntibarashima kugira ico bashikirije kuri ico kibazo.