Umurwi CVR wahuje Intwazangabo z’igiporisi n’igisirikare hamwe n’abanyeporitike.

0

Umurwi w’igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR(Commission Verite et Reconciliation) waratunganije kuva kuruyu wa kabiri uruganda ku ntwazangabo z’abasirikare n’igiporisi hamwe n’abanyeporitike mu ntumbero yo kuganira kuvyerekeye ingene igihugu c’Uburundi cova mu ndyane za poritike zama zisubiriza.

Musenyeri Jean Louis NAHIMANA arongoye CVR yamenyesheje ko bateguye urwo ruganda kuriyo mirwi kuko bashatse guhura n’imigwi ikomakomeye mu gihugu kugira barabire hamwe uko igihugu cova mu ndyane zo muri kahise ata guca hejuru mu kuvugana ukuri,mu kudoma urutoke k’uruhara rwakozwe n’abandi.

Bafatiye ku mirwi ikomakomeye mu gihugu,uymusi mwabonye intwazangabo mu giporisi n’igisirikare hamwe n’abanyeporitike ariko baramaze guhura n’iyindi mirwi nk’abamenyeshamakuru mu ntumbero yo kuganira kurico kibazo.

Musenyeri Jean Louis NAHIMANA(kw’ifoto) yavuze ko inganda nk’izo zatunganijwe ku yindi mirwi nk’iya bamenyeshamakuru hamwe n’abarongozi bamashengero.Urwo ruganda rwatunganijwe mu mwiherero abawagitavye nk’intwazangabo z’igiporisi eka n’igisirikare ntacobashikiriza.

Nk’uko vyashikirijwe na’umukuru w’uyo murwi CVR,urwo ruganda ruzofasha abagwitavye gushobora kubona intambamyi zituma igihugu kidashobora kwubakwa hamwe no gufata ingingo izotuma igihugu cubakwa kirangwemwo amahoro bifashe abantu kwishira no kwizana mu bwigenga n’amategeko.

Umurwi w’ukuri no kunywanisha Abarundi CVR washinzwe kw’igenekerezo rya 15 Rusama umwaka wa 2014 kugira utohoze ivyabaye muri kahise mu gihugu c’Uburundi,ufise ikiringo c’imyaka 4 ukaba ushobora kwisubiriza mu kiringo c’umwaka 1 mu gihe wabisavye imbere yuko ico kiringo gihera.

Muvyo uyo murwi umaze gukora n’ibijanye n’ibinogo rusangi cankeimva rusangi bimaze kumenyekana mu bice bimwe bimwe vy’igihugu hamwe no kwegeranya ivyo abantu bazi kuvyabaye mu micungararo yabo muri kahise.