Umugambwe CNL uriko urakwiragira hose, ariko bamwe ntibavyakira neza.

0

Umugambwe mushasha wa Rwasa Agathon, CNL, uriko ukwiragira hose mu gihugu c’Uburundi kandi wongera ukomera kubera abanywanyi benshi babandanya bawirukira.

Inyuma yaho CNL yugururiye icicaro gikuru mu gisagara ca Bujumbura, ubu naho uwo mugambwe uriko wugurura inyubakwa z’uyo mugambwe no mu gihugu hagati.

Abanywanyi ba CNL babandanya biyongera

Mu ntara ya Rumonge iborori bikaba vyitabwe n’umukuru w’uwo mugambwe, Rwasa Agathon.

Ariko rero, Rwasa Agathon yama avuga ko ukutihanganiranira mu vya politike bikiriho mu Burundi kubera ko hari abategetsi bamwe bamwe bashaka guhaza abanywanyi ba CNL.

Akarorero ni igihe umugambwe CNL wugururua inzu yawo mu ntara ya Bujumbura maze iryo joro abanywanyi ba CNL barara baraturatuzwa, nk’uko uwo mugambwe wamenyesheje kuri Twitter.

Akandi karorero ni ako muri Komine Nyamurenza aho Musitanteri asa n’uwatinye igitigiri c’abanywanyi ba CNL baguma baja muri uyo mugambwe, yategetse ko ata nama zikenewe za CNL mw’ikomine yiwe.

Impamvu?Ngo kubera ko gusa uwo musitanteri yasanze abitavye izo nama ‘babaye benshi kuruta uko yari avyiteze’, nk’uko CNL ibimenyesha.

Hirya no hino mu gihugu, Abarundi bamwe bamwe bamaze kubona ko bakwiye kuronderera ahandi bariko barindiga baja muri CNL maze bakabwirizwa kwihanganira abategetsi bamwe bamwe b’ishaka rirenze urugero babatoteza.