Umugambi wa Leta wo kugaburira ibitungwa muhira uriko witegurirwa gute n-abanyene ibitungwa?

0

Mu gihe kuwa 4 Gitugutu 2021 ,ariho hazoshirwa mu ngiro umugambi wa Leta uhamagarira abarozi b-ibitungwa kudasubira kubiragirira hanze , Bamwe mu borozi b-inka bo mu ntara zimwe zimwe bariko baragabanya ibitungwa vyabo mukubishora mu masoko bongera bitegurira ukwo ibitungwa bisigaye bigiye kuzobaho.Don de vaches par le gouvernement rwandais : des résultats mitigés pour des  familles pauvres bénéficiaires

Naho biri ukwo, Aborozi b-inka baravuga intambamyi bariko bahura  mw-ishirwa mu ngiro ry-uwo mugambi wa Leta. Aha bakavuga nk-ukuntu bariko bagurisha ku mahera make ivyo bitungwa kandi kare vyahora bizimvye cane, ukutarabona neza ukwo bagiye kurima ivyatsi bizohaza inka zabo,…

Mu bushikiranganji bw-uburimyi n-ubworozi bobo bavuga ko isango ryo kuwa 4 Gitugutu ry-uy-umwaka turimwo ari ntabanduka ko ahubwo aborozi b-ibitungwa boba baramenya ko uwo mugambi wa Leta wo kugaburira ibitungwa muhira ugiye kuzozana akarusho kanini bagereranije n-uko ubu vyari bimeze. Aha ubwo bushikiranganji bukavuga : Irwirirana ry-umwimbu w-amata hamwe n-amase, inka ntizizosubira gucoka, igabanuka ry-ingwara zandukira .

M-ubwo bushikiranganji ,barongera bakamenyesha ko hari umugambi wa Leta wogutunganya ihinguriro rizohingura ibifungurwa vy-ibitungwa mu ntumbero yoguherekeza ishirwa mu ngiro y-iryo tegeko.