‘Uburundi burakwiye gukizwa akaga’.

0

Mu mwihwezo wakozwe n’ikinyamakuru co muri Tanzania, The Citizen, ,ico kinyamakuru kiragaruka ku kuntu ivy’i Burundi vyifashe kigasanga Uburundi bugeze aho umwasi ashaka.

The Citizen yagarutse ku kuntu amasezerano y’amahoro no guhagarika intambara yasinywe ku wa 28 Myandagaro 2000 i Arusha mu gihugu ca Tanzania ubu ata kamaro agifise mu Burundi.

Iyo amakungu ahagarara bwuma, ayo masezerano yazanye amahoro mu Burundi ntiyari gukorwako”, The Citizen niko imenyesha, aho igaruka ku ntambwe Leta y’ i Gitega iheruka gufata yo guhinyanyura canke guhindura(kuri bamwe) ibwirizwa shingiro ryamutse kuri ayo masezerano y’i Arusha yo mu mwaka wa 2000.

The Citizen kandi iragaruka ku kuntu ibiganiro bihuza Abarundi bisa n”ivyapfuye’ aho Mkapa aheruka kurangiza nabi kandi yidogera ‘EAC hamwe na leta y’Uburundi kuba batamufashije kubigiramwo uruhara kugira hagire igishikwako ciza’.

The Citizen imenyesha ko ‘ibihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika vyivobeka mu kwitwaza “ukutavogerwa n’amakungu”, bica bituma bihahaza abatwarwa bavyo maze abanyagihugu bakahabonera bikomeye’.

Ku bwivyo vyose, ico kinyamakuru co Muri Tanzania, igihugu cagiye kirafasha cane Uburundi mu ngorane bwaciyemwo, carangije uwo mwihwezo waco kigira giti: “Duhamagarira amakungu gukiza Uburundi amazi atararenga inkombe’.