Twoba tugiye kwidegemvya mugushikiriza ivyiyumviro m’Uburundi ?

0

Leta Mvyeyi. Ijambo ry’Umukuru w’igihugu Evariste Ndayishimiye ryashikijwe abanyamigambwe kur’uyu wagatanu itariki 10 mukakaro. Woba uvyemera ivyo yavuze

Ibiganiro dushaka si bimwe vyo kwihereranya abo dusangiye akarangamutima mu vya poritike ngo mwigire inama yanyu. Ibiganiro dushaka ni uko umwe wese, yaba umunyamugambwe, umunyamuhari canke uwigenga, ashikiriza mu mwidegemvyo ivyiyumviro vyiwe n’ivyo abo aserukira. Ni co gituma ari vyiza ko bitunganywa mu nzira irimwo ukwishira n’ukwizana, ata wunegurwa ngo ni uko avuze iki canke kiriya kitanezereza uyu canke uriya, kandi na we akavuga afise ku mutima ko abandi bashobora kumugorora aho kaba kamusovye.

Turemeza ko ibiganiro hagati y’abanyeporitike ata numwe akumiriwe bituma umuntu wese atekana ku mutima, igihugu kigatekana, ndetse bituma abantu bose barengera indryane mu kwiyubara ikibi gishobora gushika; kuko “ahari abantu hama urunturuntu”, kandi ko “atazibana zidakubitana amahembe”. Kanatsinda ibiganiro biratuma hagaruka itekane ku bahora binubana. Nico gituma, ibiganiro ari vyo nzira irashe yo gukinga amatati, bituma tuzitira tutaronerwa.

Benewacu, ibi biganiro hagati y’abanyamigambwe ni akaryo ko gusuzuma aho igihugu kigeze n’ivyokorwa kugira ngo utunenge tuhari dutorerwe umuti.”

Umuntu wese ategerezwa kugira uburenganzira bwo kugira ico avuze mw’itunganywa ry’ubuzima bw’igihugu, akagira uburenganzira bwo kubungwabungwa, gusabikanirizwa itunga rusangi co kimwe n’abandi, no kwiteza imbere akongera akabaho mu mwidegemvyo bataravye ico ari muri kamere yiwe Imana yamuremanye.

Ivyo ni vyo Reta ndongoye yiyemeje guharanira; kuko ubwo burenganzira habuzemwo na bumwe, abenegihugu baca batuntura bigatuma haduka umudugararo n’intureka mu gihugu, kuko atawuba afise umwizero wa kazoza kiwe.

Ugirango, mu gihugu abantu bababazwa n’uko barongowe na naka canke na naka, canke ngo nuko barongowe n’uwuva mu bwoko ubu canke intara iyi?

Igikunda kubabaza abenegihugu, ni ukubuzwa uburenganzira bwabo be no kuriribwa ivyabo babona; ataco bari buvuge. Ni co catumye Abarundi bashegeshwa n’intwaro za ryogora duhure zari zaranyose Uburundi, bubaka intwaro ishingiye kuri Demokarasi.”